PRIVĀTUMA POLITIKA

1. DEFINĪCIJAS


1.1. Personas dati – Lietotāja datus, Piekļuves datus, Tehniskos datus, Saziņas datus un Sīkdatņu datus uzskata par personas datiem Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (Regula 2016/679) izpratnē.

1.2. Lietotāja dati – jebkādi ar Lietotāju saistītie dati, kurus tas ievadījis Datubāzē, tostarp tie, kas ievadīti reģistrācijas veidlapā, Datubāzē ar CV ievadītie dati un citi CV-Online apstrādātie dati attiecībā uz Lietotāju. Lietotāja dati ietver, bet neaprobežojas ar dzimšanas datumu, dzimumu, dzimto valodu, nodarbinātības statusu, izglītību, e-pastu, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti.

1.3. Piekļuves dati – Lietotāja dati, ko sniedz pats Lietotājs un kas ietver lietotājvārdu un paroli, ko Lietotājs izvēlējies, reģistrējoties kā Lietotājs, vai vēlāk nomainījis Datubāzē. Piekļuves dati ietver arī Lietotāja datus, kas saņemti no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, LinkedIn, Facebook, Google), kurus Lietotājs ir izvēlējies reģistrācijai, vai piesakoties, tostarp, bet ne tikai: Lietotāja vārds, profila attēls, vecuma diapazons, dzimums, e-pasts, iepriekšējā darba pieredze un citi publiski pieejamie profila dati.

1.4. Tehniskie dati – Lietotāja dati, kas tiek ģenerēti un vākti automātiski no Lietotāja ierīces, ko izmanto Vietnes apmeklēšanai, tostarp, bet ne tikai: IP adrese (tostarp atrašanās vieta, pamatojoties uz IP adresi), piekļuves nodrošinātājs, atsauces URL, datums, laiks, piekļuves pilnvaras, pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma, pārsūtīto datu apjoms un stāvoklis, atrašanās vietas dati.

1.5. Saziņas dati – dati, ko Lietotājs sniedz CV-Online, veicot jebkādu saraksti starp Lietotāju un CV-Online, izmantojot elektroniskos līdzekļus (piemēram, izmantojot Vietni, e-pastus), tostarp, bet ne tikai: Lietotāja vārds, e-pasts, ziņojuma saturs.

1.6. Sīkdatņu dati – Lietotāja personas dati, ko vāc Vietnē izmantotās sīkdatnes.

1.7. Vietne – tīmeklī balstīta vide, kas izveidota, lai sniegtu ar darba meklētāju un darba devēju starpniecību saistītus pakalpojumus, ko administrē CV-Online adresē www.cv.lv.2. PERSONAS DATU APSTRĀDE, KO VEIC CV-ONLINE


2.1. Lietotāja Personas datu, kas apstrādāti Pakalpojuma sniegšanas nolūkā saskaņā ar šo Privātuma politiku, pārzinis ir CV-Online.

2.2. CV-Online apstrādā tikai turpmāk norādīto kategoriju Lietotāja Personas datus: Lietotāja dati, Piekļuves dati, Saziņas dati, Tehniskie dati un Sīkdatņu dati.

2.3. CV-Online Lietotāja Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir atkarīgs no nolūka un konteksta, kādā CV-Online vāc Personas datus. 

CV-Online apstrādā Lietotāja Personas datus, balstoties uz šādiem četriem juridiskajiem pamatojumiem: juridiska pienākuma izpilde, līguma izpilde, CV-Online leģitīmās intereses vai Lietotāja piekrišana.

2.4. Ja Lietotāja Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

2.4.1. leģitīmās intereses, tad tas pirmām kārtām nozīmē objektīvās un leģitīmās intereses sniegt Pakalpojumus un nodrošināt Vietnes būtiskās funkcijas;

2.4.2. piekrišana, tad tas pirmām kārtām nozīmē mērķi nodrošināt efektīvu lietotāja pieredzi, pielāgojot saturu, jo bez Lietotāja piekrišanas Vietni un Pakalpojumus nebūtu iespējams pielāgot lietotāja vēlmēm;

2.4.3. Līguma izpilde, tad tas pirmām kārtām nozīmē mērķi nodrošināt un izpildīt saistības attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu;

2.4.4. no tiesību aktiem izrietoša pienākuma izpilde, tad tas pirmām kārtām nozīmē, ka CV-Online ir jāapstrādā noteikti Lietotāja dati, kā to prasa likums. Šajā gadījumā CV-Online nepieņem lēmumu, kuri personas dati tiek vākti un apstrādāti, jo tas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem.

2.5. Turpmāk sniegts apstrādes nolūku, kas ir saistīti ar konkrētām datu kategorijām un apstrādes juridisko pamatu, aprakstošs saraksts:


Personas datu kategorijas, kuras CV-Online izmanto kā pārzinis apstrādes nolūkos

Apstrādes nolūka juridiskais pamats

Apstrādes nolūks

Leģitīmas intereses nodrošināt (datu) drošību un novērst krāpnieciskas darbības

Pakalpojumu, Datubāzes un Vietnes problēmu diagnosticēšana un novēršana

Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt efektīvu klientu saziņu un pašu Pakalpojumu sniegšanu.


Līguma izpilde atkarībā no saziņas satura un mērķa

Nodrošināt saziņu starp lietotāju un CV-Online

Saziņas dati, Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt Vietnes un Datubāzes pamatfunkcijas

Vietnes un Datubāzes darbības un pieejamības nodrošināšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

1) Leģitīmās intereses attīstīt un uzlabot Vietni un Lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības gaitā (ja CV-Online apstrādā nepieciešamās sīkdatnes), vai

2) Piekrišana (ja CV-Online apstrādā atsauces, statistikas vai mārketinga sīkdatnes)


Pakalpojuma un Vietnes uzlabošana, personalizēšana un attīstīšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Lietotāja identitātes pārbaude

Līguma izpilde

Piekļuves dati

Pakalpojuma sniegšana un piekļuves nodrošināšana Datubāzei

Piekļuves dati, Tehniskie dati, Lietotāja dati, Komunikācijas dati

Līguma izpilde

1) Datu subjekta piekrišana, kas tiek sniegta ar mērķi, lai nodrošinātu efektīvāku un personalizētāku Pakalpojuma satura veidošanu Lietotājiem saistībā ar nodarbinātības iespējām, vai

2) Leģitīmās intereses efektīvāk sniegt Pakalpojumus un nodrošināt pozitīvāku ietekmi uz Lietotāja nodarbinātības iespējām.

Pakalpojuma sniegšana un personalizēta satura veidošana darba meklētājiem izvietošanai trešo pušu interneta vietnēs (Facebook un Google)

Lietotāja e-pasta adrese

Piekrišana CV-Online reklamēšanas un uzņēmējdarbības iespēju uzlabošanai

Veikt pārdošanas analīzi un identificēt mārketinga iespējas un stratēģijas

Tehniskie dati, Sīkdatņu dati

Vietnes satura un vispārīgās saziņas pielāgošana atbilstoši Lietotāja vēlmēm

Piekrišana

Tehniskie dati, noteikti Sīkdatņu dati

Padarīt Lietotāja CV pieejamu reģistrētiem Vietnes Datu saņēmējiem nolūkā veikt izmēģinājuma meklēšanu

Piekrišana

Lietotāja dati

Leģitīmas intereses uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Profilēšana starpniecības starp Lietotāju un piemērotu darba devēju nolūkiem, balstoties uz metriku/automatizētu lēmumu pieņemšanu

Lietotāja dati; Sīkfailu dati

Profilēšana ar mērķi sniegt Lietotāja informāciju reģistrētiem Interneta vietnes Datu saņēmējiem, ar mērķi meklēt un atlasīt darbiniekus, gan viņiem pašiem, gan viņu klientiem

Leģitīmās intereses efektīvāk sniegt Pakalpojumus un nodrošināt pozitīvāku ietekmi uz Lietotāja nodarbinātības iespējām

Lietotāja dati, Sīkdatņu dati

Informēt Lietotāju par CV-Online un tā partneru pakalpojumiem, iespējām un jaunumiem, izmantojot e-pasta adresi, kas ievadīta, reģistrējoties Vietnē

Piekrišana

Lietotāja dati

Informēt Lietotāju pa e-pastu par jauniem darba piedāvājumiem, kas atbilst Lietotāja vai Lietotāja CV izklāstītajiem nosacījumiem

Piekrišana

Lietotāja dati

Leģitīmās intereses efektīvāk sniegt Pakalpojumus un nodrošināt pozitīvāku ietekmi uz Lietotāja nodarbinātības iespējām

Vaicāt Lietotājam, vai ir saņemtas atsauksmes no Datu saņēmēja, kura vakancei Lietotājs ir pieteicies

Lietotāja dati

Lietotāja pieteikuma datu pārsūtīšana Datu saņēmējam, kurš ievietojis darba sludinājumu

Līguma izpilde

Lietotāja dati

Līguma izpilde

Juridiska pienākuma izpilde (piemēram, VDAR).

Leģitīmās intereses attīstīt un uzlabot Vietni un Lietotāja pieredzi pastāvīgas uzņēmējdarbības gaitā.


Dzēst (potenciāli) kļūdainus un/vai nepareizus Lietotāja datus

Lietotāja dati

Piekrišana uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai un dažādu investoru piesaistei

Lietotāja dati, Piekļuves dati, Tehniskie dati, Saziņas dati, Sīkdatņu dati.

CV-Online uzņēmējdarbības pārdošanas vai investoru piesaistes nolūkā

2.6. Lūdzam, ņemiet vērā, ka attiecīgais darba devējs, kuram Lietotājs piekrīt pārsūtīt savus Personas datus, ir atsevišķs datu pārzinis attiecībā uz Personas datiem. Darba devējs apstrādā Lietotāja Personas datus tādā veidā un nolūkiem, par kādiem tas ir atsevišķi informējis Lietotāju.

2.7. Lūdzam ņemt vērā, ka Lietotāja e-pasta adrese, ja sniegta atbilstoša datu subjekta piekrišana, var tikt nodoti trešajām personām (Facebook un Google) ar mērķi nodrošināt Lietotājam personalizēta satura veidošanu trešo pušu mājaslapās. 

2.8. CV-Online var apstrādāt Lietotāja datus citiem nolūkiem ar nosacījumu, ka CV-Online savlaicīgi izpauž Lietotājam nolūkus un Lietotājs vai nu piekrīt ierosinātajai Personas datu izmantošanai, vai arī pastāv juridisks pamatojums, vai arī jaunais nolūks ir saderīgs ar šeit norādīto sākotnējo nolūku.

2.9. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Pakalpojumu sniegšanas gaitā CV-Online var analizēt Lietotāja datus individuālu profilu izveides nolūkā. Šie profili tiks izmantoti, lai prognozētu piemērotus Datu saņēmējus, kas atbilst Lietotāja profilam un vajadzībām. Profilēšana ir balstīta Lietotāja vēlmēs un prasībās, kas noteiktas Lietotāja datos. CV-Online paredz, ka profilēšanai nebūs citas plašas ietekmes, kā vien Lietotājam pielāgotāka un patīkamāka lietotāja pieredze, izmantojot CV-Online Pakalpojumus.

2.10. CV-Online vēlas uzsvērt, ka Lietotāja datu un Piekļuves datu iesniegšana ir pienākums, kas izriet no Lietošanas noteikumiem, un to neiesniegšana vai lūgums pārtraukt vai ierobežot to apstrādi var padarīt CV-Online Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam neiespējamu. Ja Lietotājs iesniedz attiecīgu lūgumu saistībā ar tā Lietotāju datu apstrādi, CV-Online ir tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam un dzēst Lietotāja kontu kopā ar visiem ar to saistītajiem datiem. Attiecīgā gadījumā Lietotājs var arī pieprasīt, lai tiktu dzēsts viņa konts un visi ar to saistītie dati.

2.11. Lietotāja personas dati tiek glabāti tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešami šīs Politikas 2.5. punktā norādīto mērķu sasniegšanai, izņemot gadījumus, kad piemērojamajos tiesību aktos noteikts citādi.

2.12. Pēc termiņa, kas minēts šīs Politikas 2.11. punktā, CV-Online nekavējoties izdzēsīs attiecīgos Lietotāja datus, izņemot turpmāk minētajos gadījumos:

2.12.1. CV-Online ir tiesības saglabāt Piekļuves datus un Lietotāja datus pēc tam, kad Lietotājs ir lūdzis dzēst tā kontu līguma izpildes nolūkā, iesniedzot, risinot, mazinot sekas un aizstāvoties jebkādu pretenziju un strīdu gadījumā attiecībā ar Lietotāju un ar attiecīgā Lietotāja kontu saistītajām darbībām, tomēr parastos apstākļos šis glabāšanas periods nepārsniedz trīs gadus;

2.12.2. CV-Online glabā Lietotāja Personas datus ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu CV-Online juridiskos pienākumus un normatīvo aktu prasības;

2.12.3. CV-Online var anonimizēt Lietotāja datus un glabāt šo anonimizēto informāciju nenoteiktu laiku.

2.13. CV-Online nenodod Lietotāja datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

Saņēmēju kategorijas

Kopīgošanas iemesls

Kā aprakstīts šajā Politikā, Lietotājs var padarīt savus Personas datus pieejamus Datu saņēmējiem, izvēloties attiecīgos konta iestatījumus Datubāzē, tādējādi padarot Lietotāja datus pieejamus vai redzamus; jebkura cita kopīgošana notiek, pamatojoties uz paša Lietotāja darbību, Lietotājam pieprasot nosūtīt konkrētus Lietotāja datus Datu saņēmējiem darba pieteikuma iesniegšanas gaitā. Personas dati (e-pasta adrese), ja sniegta atbilstoša datu subjekta piekrišana, var tikt nodoti trešajām personām (Facebook un Google) ar mērķi nodrošināt Lietotājam personalizēta satura veidošanu trešo pušu mājaslapās var tikt nodoti arī Datu saņēmējiem nolūkā sniegt Pakalpojumus.

Datu saņēmēji

Tikai tad, ja CV-Online ir pienākums izpaust vai kopīgot Lietotāja Personas datus, lai izpildītu jebkādus juridiskus pienākumus (piemēram, ja tas jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ar tiesas rīkojumu vai krāpšanas vai citu noziegumu novēršanas nolūkos).

Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes

Operatīvo pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, auditori utt., kuriem ir saistošs konfidencialitātes pienākums)

Vietnes un Pakalpojuma adekvāta snieguma un darbības nodrošināšana; Līguma izpildes panākšana.

CVO uzņēmējdarbības pārdošana vai informācijas sniegšana jauniem piesaistītajiem investoriem

Uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai un dažādu investoru piesaistei

CV-Online var pārsūtīt Personas datus trešajām personām – pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas kā datu apstrādātāji un var izmantot CV-Online nepieciešamo tehnisko infrastruktūru Pakalpojumu, to satura un CV-Online apstrādāto datu mitināšanai, uzglabāšanai un pārvaldīšanai, arī lai nodrošinātu datu dublēšanu un drošību.

Lūdzu, skatiet CV-Online izmantoto apstrādātāju kategoriju sarakstu:


• Mākoņa/infrastruktūras resursdators,

• Programmatūras izstrādes partneris,

• E-pasta pakalpojuma sniedzējs,

• Klientu attiecību pārvaldības rīku nodrošinātājs,

• Autentifikācijas pakalpojumu sniedzējs.


Pilnvaroti apstrādātāji

Izmaksu optimizācija un vispārējā uzņēmējdarbības vadība

  • Alma Media Corporation, juridiskā adrese: Alma House, Alvar Aallon katu 3 C, FI-00100, Helsinki;
  • CV-Online Latvia SIA, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga;
  • CV-Online Estonia OÜ, juridiskā adrese: Parnu mnt 158/1, 11317 Tallina;
  • CV-Online LT, UAB, juridiskā adrese: Svitrigailos g. 11B, 03228, Viļņa


Grupas uzņēmumi:

2.14. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, tādējādi CV-Online var nosūtīt Lietotāja Personas datus ārpus ES/EEZ (tostarp visu Datubāzi) (piemēram, Google Analytics sīkdatņu pakalpojums). Šādos gadījumos CV-Online izmantos atbilstošas garantijas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pantu, lai nodrošinātu Lietotāja Personas datu drošību. Piemēram, ja jūsu dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus ES/EEZ, CV-Online garantē pietiekamu aizsardzības līmeni, izmantojot pieejamos nosūtīšanas rīkus, piemēram, ES lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, līguma standartklauzulas, saistošos uzņēmuma noteikumus, atkāpes vai citus rīkus un/vai papildu pasākumus, kas piemēroti konkrētās nosūtīšanas gadījumā.


Lietotājiem ir tiesības iepazīties vai iegūt informāciju par viņu Personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ, sazinoties ar CV-Online, izmantojot šīs Politikas 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.


SĪKDATŅU DATU APSTRĀDE


2.14. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma automātiski ģenerē un saglabā jūsu ierīcē (piemēram, klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī) Vietnes apmeklējuma laikā. Informācija, ko ģenerē savienojums ar konkrēto izmantoto ierīci, tiek saglabāta sīkdatnē. Tas nenozīmē, ka CV-Online var jūs tieši identificēt.

2.15. CV-Online izmanto šādas sīkdatnes:

Nepieciešamās sīkdatnes palīdz nodrošināt Vietnes izmantojamību, iespējojot tādas pamatfunkcijas kā lapas navigācija un piekļuve drošām Vietnes zonām. Vietne nevar pareizi funkcionēt bez šīm sīkdatnēm.


Funkcionālās sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties informāciju, kas maina Vietnes uzvedību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kurā atrodaties.


Statistikas sīkdatnes palīdz Vietnes īpašniekiem saprast apmeklētāju mijiedarbību ar Vietnēm, anonīmi vācot un iesniedzot informāciju.


Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas sekošanai apmeklētājiem dažādās Vietnēs. Mērķis ir parādīt reklāmas, kas ir piemērotas un saistošas individuālam lietotājam un tādējādi vērtīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem.


Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes. Jūs varat pielāgot pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai ierīcē netiktu saglabātas sīkdatnes, vai arī ikreiz, kad iestatāt sīkdatni, ierīcē parādīsies paziņojums. Tomēr pilnībā deaktivizējot sīkdatnes, jūs nevarēsiet izmantot visas CV-Online Vietnes iespējas pilnā apmērā.


Vairāk informācijas par CV-Online apstrādātajiem Sīkdatņu datiem:

Glabāšanas laiks

Sīkdatne

Domēns

Veids

Apraksts

Šo sīkdatni ir iestatījis Facebook, lai pēc šīs tīmekļa vietnes apmeklējuma rādītu reklāmu, kad apmeklētāji ir Facebook vai digitālā platformā, kuras darbību nodrošina Facebook reklāma

_fbp

.cv.lv

Reklāma

3 mēneši

To uzstāda Hotjar jauna lietotāja pirmās sesijas identificēšanai. Tā glabā vērtību patiess/nepatiess, norādot, vai Hotjar pirmo reizi redzējis šo lietotāju. To izmanto Ierakstu filtri jaunu lietotāju sesiju identificēšanai.

_hjFirstSeen

.cv.lv

Analītika

30 minūtes

Šo sīkdatni uzstāda Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesijas kampaņas datus un sekotu vietnes lietojumam vietnes analītikas ziņojumā. Sīkdatnes anonīmi glabā informāciju un piešķir pēc nejaušības principa ģenerētu numuru unikālo apmeklētāju identificēšanai.

_ga

.cv.lv

Analītika

2 gadi

Šo sīkdatni uzstāda Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni, un palīdz izveidot analītikas ziņojumu par vietnes darbību. Vāktie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes viņi nākuši, un apmeklētās lapas anonīmā formā

_gid

.cv.lv

Analītika

1 diena

Šī ir Google Analytics iestatīta modeļa tipa sīkdatne, kurā nosaukuma modeļa elements satur tā konta vai vietnes unikālo identifikācijas numuru, uz kuru tā attiecas. Šķiet, ka tā ir _gat sīkdatnes variācija, ko izmanto, lai ierobežotu Google reģistrēto datu apjomu vietnēs ar lielu apmeklētāju plūsmu.

_gat_UA-8200891-1

.cv.lv

Analītika

1 minūte

Šī sīkdatne tiek izmantota lietotāja valodas izvēles saglabāšanai, lai nākamajā reizē, kad lietotājs apmeklēs vietni, tiktu rādīts saturs šajā saglabātajā valodā.

lang

.ads.linkedn.com

Funkcionālās

sesija

Šo sīkdatni uzstāda linkedin. Sīkdatnes mērķis ir iespējot Linkedln funkcijas lapā.

bcookie

.linkedin.com

Funkcionālās

2 gadi

Šo sīkdatni uzstāda Linkedin un izmanto maršrutēšanai.

lidc

.linkedin.com

Funkcionālās

1 diena

Šo sīkdatni uzstāda Hotjar. Šī sīkdatne tiek uzstādīta, kad klients pirmo reizi nonāk lapā ar Hotjar skriptu. To izmanto, lai saglabātu nejauša lietotāja ID, kas ir unikāls šai vietnei pārlūkprogrammā. Tā nodrošina, ka turpmākajos tās pašas vietnes apmeklējumos darbība tiks attiecināta uz to pašu lietotāja ID.

_hjid

.cv.lv

Cits

1 gads

_hjlncludedlnPageviewSample

.cv.lv

Cits

Nav apraksta

2 minūtes

_hjAbsoluteSessionlnProgress

.cv.lv

Cits

Nav apraksta

30 minūtes

_hjlncludedlnSessionSample

.cv.lv

Cits

Nav apraksta

2 minūtes

2.16. Lietotājam ir šādas datu aizsardzības tiesības, kuras var īstenot, sazinoties ar CV-Online, izmantojot šīs Politikas 1.1. punktā minēto kontaktinformāciju:

2.16.1. pieprasīt CV-Online sniegt informāciju par to, kurus Lietotāja datus CV-Online apstrādā attiecībā uz viņu, un pieprasīt Lietotāja datus papildināt, labot vai aizstāt, ja Lietotājs nevar īstenot šīs tiesības šīs Politikas 2.6. punktā paredzētajā veidā.

2.16.2. pieprasīt dzēst Lietotāja datus un pārtraukt jebkādu turpmāku to apstrādi;

2.16.3. pieprasīt ierobežot Lietotāja datu apstrādi vai iesniegt iebildumus pret Lietotāja datu apstrādi, ja apstrādes pamatā ir

CV-Online leģitīmās intereses;

2.16.4. iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei par Lietotāja datu apstrādi, ja Lietotājs konstatē, ka tiek pārkāptas viņa tiesības;

2.16.5. nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, ja lēmumam ir juridiskas sekas attiecībā uz Lietotāju vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Lietotāju;

2.16.6. atsaukt Lietotāja piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, kad Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Lietotāja piekrišana. Lai atsauktu piekrišanu, Lietotājs var izmantot šīs Politikas 1.1. punktā minēto kontaktinformāciju.

2.16.7. īstenot savas tiesības uz Lietotāja datu pārnesamību saskaņā ar 20. pantu Regulā 2016/679.

2.17. Lietotājam ir tiesības sazināties ar CV-Online datu aizsardzības speciālistu, lai iegūtu informāciju par viņa/viņas personas datu apstrādi, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Vesse Vesiaid, e-pasts: vesse@cv.ee.


3. PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU


3.1. Pakalpojumu sniegšanas Klientam nolūkiem CV-Online apstrādā šādu datu subjektu Personas datus: Klienta pārstāvji/darbinieki, kuru personas dati tiek apstrādāti, reģistrējoties Pakalpojumiem un sniedzot Pakalpojumus.

3.1.1. CV-Online kā datu pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, pilnvarotiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas nodrošina nosūtīšanas pakalpojumus. Datu pārzinis pārsūta norēķiniem nepieciešamos Personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ.nr.: 12268475).

3.2. Klients apzinās, ka tas kā juridiska persona tiek uzskatīts par datu pārzini attiecībā uz saviem darbiniekiem, valdes locekļiem un citām fiziskām personām, kuras pārstāv Klientu un ar kuru starpniecību Klientam ir tiesības izmantot Pakalpojumu.

3.3. Tāpēc Klientam ir pienākums sniegt iepriekšminētajām personām visu attiecīgo informāciju un/vai iegūt visas nepieciešamās piekrišanas, vai arī nodrošināt citu juridisku pamatu, lai CV-Online varētu apstrādāt minētos personas datus Pakalpojumu sniegšanas Klientam nolūkiem.

3.4. Ja, neraugoties uz to, ka Klients ir pareizi izpildījis saistības, kā norādīts iepriekš 5.3. punktā, CV-Online tiek uzskatīts par datu pārzini attiecībā uz Klienta pārstāvjiem/darbiniekiem, kuru personas dati tiek apstrādāti, reģistrējoties Pakalpojumam un sniedzot Pakalpojumi, CV-Online šajā paziņojumā par privātumu (Paziņojumā par privātumu) informē skarto fizisko personu par viņa/viņas personas datu apstrādi (Skartā persona). Klientam ir pienākums darīt zināmu šeit sniegto informāciju Skartajai personai.

3.5. CV-Online apstrādā Skartās personas datus tikai ar Klientu noslēgto Noteikumu sagatavošanai, izpildei un izpildes nodrošināšanai, kā arī Pakalpojumu sniegšanas Klientam nolūkiem. CV-Online var arī apstrādāt Skartās personas datus, lai: i) uzsāktu jebkādu tiesvedību vai aizstāvētos jebkādā tiesvedībā, ko ierosinājusi Skartā persona vai Klients; un ii) Pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai.

3.6. Visas apstrādes darbības 3.5. punktā aprakstītajiem nolūkiem tiek veiktas CV-Online un Klienta leģitīmajās interesēs. Klienta un CV-Online leģitīmajās intereses ir nodrošināt līguma izpildi, īstenojot visas tiesības, kas izriet no piemērojamajiem tiesību aktiem, kā arī nodrošināt tiešu un skaidru saziņu starp Klientu un CV-Online ar Skartās personas starpniecību, ņemot vērā Skartās personas amatu Klienta organizācijā.

3.7. Skartās personas dati var būt pieejami CV-Online apakšapstrādātājiem, kuri tiek izmantoti Pakalpojuma sniegšanai.

3.8. Skartajai personai nav pienākuma sniegt personas datus, tomēr šādu datu nesniegšana ietekmē CV-Online iespējas noslēgt ar Klientu līgumu, kas nozīmē, ka CV-Online nespēs sniegt Pakalpojumus Klientam, kā rezultātā Skartajai personai var iestāties juridiskas vai citas sekas Klienta vārdā.

3.9. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Skartajai personai ir tiesības pieprasīt CV-Online šādu tiesību īstenošanu: tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem un veikt labojumus personas datos vai dzēst tos, vai ierobežot apstrādi attiecībā uz Skarto personu, vai iebilst pret personas datu apstrādi un iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei. Skartā persona apzinās, ka viņam/viņai var būt ierobežotas iespējas īstenot iepriekš minētās tiesības, kā aprakstīts piemērojamos tiesību aktos.

3.10. Tā kā personas dati attiecībā uz Skarto personu tiek apstrādāti saistībā ar līguma dokumentāciju un jebkādiem juridiskiem prasījumiem, kas var rasties no iepriekš minētā, tad Skartās personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr tiek glabāta iepriekš minētā dokumentācija, un jebkuri juridiskie prasījumi zaudē spēku saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Līgums un visa saistītā dokumentācija tiek glabāta ne ilgāk kā 10 gadus, ņemot vērā iespējamo juridisko prasījumu termiņa beigas.


4. PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJS UN PĀRZINIS UN PERSONAS DATU SPECIFIKĀCIJA


4.1. Atkarībā no tā, kuru Pakalpojumu Klients izmantos, Klienta un CV-Online datu apstrādes funkcijas tiek noteiktas šādi:

4.1.1. Reklāmas pakalpojums: Meklējot piemērotu darbinieku ar Reklāmas pakalpojuma starpniecību, Klients ir datu pārzinis, un CV-Online ir datu apstrādātājs apstrādes darbībām attiecībā uz darba meklētāju personas datiem, kuri ir pieteikušies uz Klienta publicētajām vakancēm.

Reklāmas pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā CV-Online kā datu apstrādātājs apstrādās darba meklētāju personas datus tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams darba pieteikumu pārsūtīšanai, izmantojot apstrādātāja sistēmas, pārziņa rīcībā.

Klientam kā datu pārzinim ir jānodrošina, ka tas attiecībā uz attiecīgo darba meklētāju izpilda visas obligātās informēšanas un citas prasības, kas izriet no piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp nepieciešamību nodrošināt attiecīgo juridisko pamatu Klienta veiktai darba meklētāja personas datu apstrādei. Klients apzinās, ka gadījumā, ja kandidāts ir reģistrēts un pieteicies kā darba meklētājs, viņa/viņas personas datus, kas ir nodoti Klientam, CV-Online var apstrādāt citiem nolūkiem, kas izriet no starp CV-Online un darba meklētāju noslēgtā līguma.

Lai nodrošinātu Reklāmas pakalpojumu, CV-Online apstrādā darba meklētāju personas datus, kas nepieder pie īpašajām personas datu kategorijām un kas sastāv no personas datiem, kurus CV-Online ir padarījis pieejamus darba meklētājs, tostarp, bet ne tikai: e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un citus personas datus, kas norādīti darba meklētāja CV, piesakoties konkrētam amatam. CV-Online apstrādā personas datus, kuru pārzinis ir Klients, nodrošinot Reklāmas pakalpojumu, kā arī pēc tam, ja to prasa piemērojamie tiesību akti, šeit norādītajiem nolūkiem un norādītajā apjomā.

4.1.2. Datubāzes pakalpojums: Meklējot piemērotu darbinieku ar Datubāzes pakalpojuma starpniecību, Klients ir no CV-Online atsevišķs datu pārzinis attiecībā uz to aktīvo darba meklētāju personas datiem, kuru CV tiek parādīti Datubāzē.

Datubāzes pakalpojuma sniegšanas nolūkā CV-Online ar Vietnes starpniecību apstrādā visu CV-Online reģistrēto darba meklētāju personas datus. Attiecībā uz minēto darba meklētāju personas datiem CV-Online tiek uzskatīts par datu pārzini (atsevišķu no Klienta). CV-Online kā pārzinis apstrādā darba meklētāju personas datus saskaņā ar atsevišķu līgumu, kas noslēgts starp CV-Online un darba meklētāju.

CV-Online piešķir Klientam piekļuvi Datubāzei tikai ar nodarbinātību saistītiem nolūkiem. Klients apzinās un atzīst, ka tas kā datu pārzinis uzņemas pilnu atbildību par jebkādu Datubāzē esošo personas datu apstrādi jebkādiem nolūkiem un ar jebkādiem Klienta paredzētajiem līdzekļiem.

4.1.3. Pakalpojumi: Ja Klients vēlas piekļūt Pakalpojumiem, tad, ja Pakalpojumi sastāv no Reklāmas pakalpojuma un Datubāzes pakalpojuma, Klientu uzskata par datu pārzini un CV-Online uzskatīta par datu apstrādātāju attiecībā uz Reklāmas pakalpojumu un Klientu un CV-Online uzskata par neatkarīgiem datu apstrādātājiem attiecībā uz Datubāzes pakalpojumu. Attiecīgie nolūki un tvērums ir definēti šīs Politikas 4.1.1. un 4.1.2. punktā.

4.2. 4.1.1.–4.1.3. punktā minēto pakalpojumu kontekstā Klientam kā datu pārzinim ir jānodrošina, ka tas attiecībā uz attiecīgo darba meklētāju izpilda visas obligātās informēšanas un citas prasības, kas izriet no datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp nepieciešamību nodrošināt attiecīgo juridisko pamatojumu darba meklētāja personas datu apstrādei.