PRIVĀTUMA POLITIKA

1. TERMINI


1.1. CV-Online – CV-Online Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003480317, reģistrētā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV – 1010, e-pasts: info@cv.lv.

1.2. Datubāze – CV-Online datubāze, kas atrodas interneta vietnē vai ir pieejama, izmantojot Interneta vietni, kas satur darba piedāvājumus, darba meklētāju sludinājumus un citus datus, kas saistīti ar nodarbinātību.

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kas piekritusi šiem Nosacījumiem, ir reģistrēta Datubāzē un ir izveidojusi lietotāja kontu.

1.4. Nosacījumi – nosacījumi un privātuma politika reģistrētajiem darba meklētājiem attiecībā uz CV-Online datubāzes lietošanu.

1.5. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Datubāzi, lai meklētu un atlasītu darbiniekus gan sev, gan saviem klientiem vai, lai izmantotu citus pakalpojumus, ko darba devējiem piedāvā CV-Online, izmantojot Interneta vietni, un kuriem CV-Online sniedz Lietotāja datus (vai dod piekļuvi šiem datiem) saskaņā ar šiem Nosacījumiem.

1.6. Puses – CV-Online un Lietotājs.

1.7. Pakalpojumi – visi CV-Online pakalpojumi darba meklētājiem, kas aprakstīti Interneta vietnes www.cv.lv sadaļas “Darba meklētājs” apakšnodaļās. Nodarbinātības starpniecības pakalpojumi (tostarp iespēja pievienot Lietotāja CV Datubāzei, meklēt un saņemt piemērotus darba piedāvājumus e-pastā, piedalīties pieteikumu procesos, u.c.) Lietotājiem tiek sniegti bez maksas. Lietotājam jāmaksā maksa CV-Online par papildu pakalpojumiem (konsultācijām, testēšanu, reklamēšanu, u.c.) tādā apjomā un pie tādiem nosacījumiem, kā aprakstīts attiecīgā Pakalpojuma aprakstā.

1.8. Personas dati – Lietotāja dati, Piekļuves dati, Tehniskie dati, Komunikāciju dati un Sīkfailu dati tiek uzskatīti par personas datiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679.

1.9. Lietotāja dati – jebkādi dati, kas saistīti ar Lietotāju, ko tas ievadījis Datubāzē, tostarp dati, kas ievadīti reģistrācijas formā, dati, kas ievadīti Datubāzē CV formā, un citi dati, ko apstrādā CV-Online saistībā ar Lietotāju. Lietotāja dati ietver (ne tikai): dzimšanas datumu, dzimumu, dzimto valodu, nodarbinātības statusu, izglītību, tālruņa numuru, dzīvesvietas valsti.

1.10. Piekļuves dati – Lietotāja dati, ko sniedzis pats Lietotājs, kas ietver lietotāja vārdu un paroli, ko Lietotājs izvēlējās, reģistrējoties kā Lietotājs, vai, ko Lietotājs vēlāk mainījis, izmantojot Datubāzi. Piekļuves dati tāpat ietver Lietotāja datus, kas saņemti no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, LinkedIn, Facebook, Google), ja Lietotājs ir izvēlējies tos izmantot, lai veiktu reģistrēšanos vai pieteikšanos, tostarp (ne tikai): Lietotāja vārds, profila attēls, vecuma grupa, dzimums, e-pasts, iepriekšējā darba pieredze un citi publiski pieejami profila dati.

1.11. Tehniskie dati – Lietotāja dati, kas ģenerēti un automātiski ievākti no Lietotāja iekārtas, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Interneta vietnei, tostarp (ne tikai): IP adrese (tai skaitā atrašanās vieta, balstoties uz IP adresi), piekļuves sniedzējs, nosūtošais URL, datums, laiks, piekļuves marķieri, pārlūka veids un versija, operāciju sistēma, pārsūtīto datu apjoms un stāvoklis, atrašanās vietas dati.

1.12. Komunikācijas dati – dati, ko Lietotājs sniedz CV-Online jebkādas korespondences ietvaros starp Lietotāju un CV-Online, izmantojot elektroniskus līdzekļus (piemēram, interneta vietni, e-pastu), tostarp (ne tikai): Lietotāja vārds, e-pasts, paziņojuma saturs.

1.13. Sīkfailu dati – CV-Online savā Interneta vietnē izmanto sīkfailus, kas var ievākt Lietotāja Personas datus.

1.14. Interneta vietne – mājaslapas balstītā vide, kas radīta, lai sniegtu Pakalpojumus, kas saistīti ar starpniecību starp darba meklētājiem un darba devējiem, ko administrē CV-Online, un kas atrodas adresē www.cv.lv.


2. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


2.1. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas un piekrišanas sniegšanas Privātuma politikai un Nosacījumiem, Lietotājam tiek sniegta piekļuve Datubāzei, lai tas varētu saņemt Pakalpojumus, izmantojot Piekļuves datus. Ja Lietotājs vēlas piekļūt Pakalpojumiem, par kuriem jāmaksā maksa, Lietotājam piekļuve šādiem Pakalpojumiem tiek sniegta saskaņā ar CV-Online definētajiem nosacījumiem (kas aprakstīti Interneta vietnē), un tikai pēc tam, kad ir veiksmīgi veikts attiecīgais maksājums, vai kad CV-Online ir saņēmusi attiecīgo maksājumu.

2.2. Lietotājam jānodrošina Piekļuves datu konfidencialitāte, un Lietotājs nedrīkst tos izpaust citām personām. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Piekļuves datu lietošanu.

2.3. Ja Lietotājs ir aizmirsis Piekļuves datus vai to daļu, vai, ja Lietotājam ir aizdomas, ka Piekļuves dati ir kļuvuši zināmi trešajām pusēm, Lietotājam nekavējoties ir jāmaina Piekļuves dati, izmantojot savu lietotāja kontu Datubāzē, vai attiecīgi jāinformē CV-Online, izmantojot e-pastu vai tālruni – tādā gadījumā CV-Online mainīs Piekļuves datus Lietotāja vietā.

2.4. Lietotājam Datubāzē jāievada tikai pareizi un precīzi Lietotāja dati, kas nesatur nepareizu vai maldinošu informāciju par Lietotāja izglītību, darba pieredzi vai rakstura īpašībām. Lietotājs uzņemas atbildību par kaitējumu, ko CV-Online un jebkurām trešajām pusēm izraisa Lietotāja iesniegti nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi Lietotāja dati.

2.5. Visas tiesības attiecībā uz Datubāzi un Interneta vietni pieder CV-Online. Izmantojot Interneta vietni, Datubāzi un Pakalpojumus, Lietotājs neiegūst nekādas tiesības attiecībā uz Datubāzi vai Interneta vietni vai to daļām. Lietotājs var izmantot datus, kas ietverti Datubāzē, lai sazinātos ar darba devējiem, izmantojot to kontaktinformāciju, kas ietverta darba sludinājumos, lai pieteiktos uz noteiktu darbavietu. Lietotājs nedrīkst veikt Datubāzes izrakstus vai kopijas, vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot Pakalpojumu izmantošanu. Tāpat Lietotājs nedrīkst izraisīt Datubāzes bojājumus, augšupielādēt nelikumīgu vai nepiemērotu saturu, vai traucēt Datubāzes darbībai. Izmantojot Datubāzi jebkādā veidā (tostarp Pakalpojumu izmantošanas mērķiem), Lietotājs neiegūst nekādas tiesības, tai skaitā autortiesības vai jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz bāzes programmatūru, kas nepieciešama Datubāzes darbības nodrošināšanai.

2.6. Lietotājam ir tiesības papildināt, labot un nomainīt Lietotāja datus, ko tas ir ievadījis Datubāzē, un lemt par to pieejamību Datu saņēmējiem (tiesības mainīt Lietotāja datu statusu, t.i., padarīt tos aktīvus vai pasīvus, vai nosūtīt e-pastu uz info@cv.lv ar pieprasījumu bloķēt darba devēju piekļuvi Lietotāja CV). Aktīvi un pasīvi CV ir redzami Datu saņēmējiem, kas ir pasūtījuši CV meklēšanas maksas pakalpojumus. Tomēr darba devēji nevar meklēt personu pēc vārda. Attiecībā uz pasīvajiem CV, personas kontaktinformācija, piemēram, vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī informācija, ar kuras palīdzību iespējams personu identificēt, tostarp (ne tikai): iepriekšējo darba devēju nosaukumi, izglītības iestāžu nosaukumi, nosūtītāju vārdi un kontaktinformācija, tiek slēpta. Ja Lietotājs ir bloķējis Lietotāja datus, tad šāda Lietotāja CV ir redzams pašam Lietotājam, bet nav redzams CV meklēšanā.

2.7. Lai dzēstu Lietotāja kontu, Lietotājam jānosūta attiecīgs pieteikums uz info@cv.lv. CV-Online dzēsīs Lietotāja kontu vēlākais septiņu dienu laikā pēc attiecīgā Lietotāja pieteikuma saņemšanas, ņemot vērā ierobežojumus, kas definēti 4.11. punktā.


3. CV-ONLINE TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. CV-Online sniedz iespēju izmantot Pakalpojumus, tostarp piekļuvi Datubāzei, Lietotājam saskaņā ar šiem Nosacījumiem, kā arī saskaņā ar citiem nosacījumiem, kas definēti attiecīgajās Interneta vietnes sadaļās, kurās aprakstīti specifiski Pakalpojumi.

3.2. Ja CV-Online ir pamats uzskatīt, ka Lietotāja dati, kurus Lietotājs ievadījis Datubāzē, nav pareizi, ir nelikumīgi, kļūdaini, veicina nelegālu darbību vai par to liecina, vai neatbilst vispārpieņemtajiem morālajiem standartiem, tad CV-Online ir tiesības dzēst šos datus no Datubāzes.

3.3. CV-Online nav Datu saņēmēju pilnvarots pārstāvis vai aģents, un līdz ar to CV-Online neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts Lietotājam, meklējot darbu vai piedaloties pieteikumu procesos, kas tiek prezentēti Datubāzē un Interneta vietnē. Lietotājs uzsāk pirmslīguma sarunas un slēdz nodarbinātības līgumu ar Datu saņēmēju patstāvīgi bez CV-Online starpniecības, un CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par solījumiem, kurus Datu saņēmējs sniedz Lietotājam, vai par to, ka Datu saņēmēji varētu pārkāpt nodarbinātības līguma nosacījumus.

3.4. CV-Online negarantē, ka Lietotājs atradīs darbu, izmantojot Interneta vietni, un šim mērķim neveiks saziņu ar personām, kurām nepieciešami darbinieki.

3.5. CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja datu, kurus Lietotājs sniedzis Datu saņēmējiem, nelikumīgu vai nepilnvarotu lietošanu, vai par šādu datu konfidencialitāti, ja Datu saņēmējam ir pienākums nodrošināt šo datu konfidencialitāti.

3.6. CV-Online ir tiesības mainīt Interneta vietni, Datubāzi, Datubāzes procedūras, Pakalpojumu struktūru un izvēlnes struktūru, par to iepriekš neinformējot Lietotāju.


4. CV-ONLINE VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE


4.1. Datu pārzinis attiecībā uz Lietotāja Personas datiem, kas tiek apstrādāti ar mērķi sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šiem Nosacījumiem, ir CV-Online.

4.2. CV-Online apstrādā šādu kategoriju Lietotāja Personas datus: Lietotāja dati, Piekļuves dati, Komunikācijas dati, Tehniskie dati un Sīkfailu dati.

4.3. CV-Online likumīgais pamatojums Lietotāja Personas datu apstrādei ir atkarīgs no apstrādes mērķa un konteksta kādā CV-Online ievāc Personas datus. CV-Online apstrādā Lietotāja Personas datus uz šādu likumīgo pamatojumu: likumīga pienākuma izpilde, Nosacījumu izpilde, CV-Online leģitīmas intereses vai Lietotāja piekrišana.

4.4. Ja Lietotāja Personas datu apstrādes likumīgais pamats ir:

4.4.1. leģitīmas intereses pirmām kārtām apzīmē objektīvās un leģitīmās intereses attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu un būtisko Interneta vietnes funkcionalitāti;

4.4.2. piekrišana pirmām kārtām attiecas uz efektīvas lietotāja pieredzes nodrošināšanu, pielāgojot saturu, jo bez Lietotāja piekrišanas nebūtu iespējams pielāgot Interneta vietni un Pakalpojumus Lietotāja vēlmēm;

4.4.3. Nosacījumu izpilde pirmām kārtām attiecas uz pienākumu izpildi saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu;

4.4.4. likumā noteikta pienākuma izpilde pirmām kārtām nozīmē to, ka CV-Online ir likumā noteikts pienākums apstrādāt noteiktus Lietotāja datus. Tādā gadījumā CV-Online nevar lemt kādi dati tiek ievākti un apstrādāti, jo tas ir atkarīgs no spēkā esošajiem likumiem.

4.5. Zemāk sniegts orientējošs saraksts ar apstrādes mērķiem, kas ir saistīti ar specifiskām datu kategorijām, kā arī likumīgo apstrādes pamatojumu:


CV-Online kā datu pārziņa izmantoto Personas datu kategorijas attiecīgās apstrādes mērķiem

Likumīgais apstrādes pamatojums

Apstrādes mērķis

Leģitīmas intereses (datu) drošības nodrošināšanai un krāpniecisku darbību novēršanai

Problēmu diagnosticēšana un labošana attiecībā uz Pakalpojumiem, Datubāzi un Interneta vietni

Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt efektīvu saziņu ar klientiem, kā arī sniegt pašus Pakalpojumus.

Nosacījumu izpilde, atkarībā no saziņas satura un mērķa.

Komunikācijas iespējošana starp Lietotāju un CV-Online

Komunikācijas dati, Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt Interneta vietnes un Datubāzes pamata funkcionalitāti 

Interneta vietnes un Datubāzes funkcionalitātes un piekļuves nodrošināšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Leģitīmas intereses attīstīt un uzlabot Interneta vietni un lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības ietvaros

Pakalpojuma un Interneta vietnes uzlabošana, personalizēšana un attīstīšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Lietotāja identitātes pārbaude

Nosacījumu izpilde

Piekļuves dati

Piekļuves dati, Tehniskie dati, Lietotāja dati, Komunikācijas dati

Nosacījumu izpilde

Pakalpojuma sniegšana un piekļuves sniegšana Datubāzei

Leģitīmas intereses sekmēt CV-Online, uzlabojot uzņēmējdarbības iespējas

Pārdošanas analīzes veikšana un mārketinga iespēju un stratēģiju identificēšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Interneta vietnes satura un vispārīgās saziņas pielāgošana Lietotāja vēlmēm

Piekrišana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Lietotāja CV piekļuves sniegšana Datu saņēmējiem Interneta vietnē ar mērķi veikt izmēģinājuma meklēšanu

Piekrišana

Lietotāja dati

Leģitīmas intereses uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Profilēšana ar mērķi īstenot starpniecību starp Lietotāju un piemērotiem darba devējiem saskaņā ar metrikas/līdzekļu automatizēto lēmumu pieņemšanu

Lietotāja dati; Sīkfailu dati

Leģitīmas intereses uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Profilēšana ar mērķi sniegt Lietotāja informāciju reģistrētiem Interneta vietnes Datu saņēmējiem, ar mērķi meklēt un atlasīt darbiniekus, gan viņiem pašiem, gan viņu klientiem

Lietotāja dati; Sīkfailu dati

Lietotāja informēšana par CV-Online un tās partneru Pakalpojumiem, sniegtajām iespējām un jaunumiem, izmantojot e-pasta adresi, kas ievadīta, veicot reģistrāciju Interneta vietnē

Piekrišana

Lietotāja dati

Lietotāja informēšana e-pastā par jauniem darba piedāvājumiem, kas atbilst Lietotāja noteiktajiem vai Lietotāja CV norādītajiem nosacījumiem

Piekrišana

Lietotāja dati

Jautāšana Lietotājiem par to, vai viņi saņēmuši atbildi no Datu saņēmēja, uz kura piedāvāto darbavietu Lietotājs ir pieteicies

efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Lietotāja dati

Lietotāja pieteikuma datu nosūtīšana Datu saņēmējam, kas publicēja darba sludinājumu

Nosacījumu izpilde

Lietotāja dati

Nosacījumu izpilde


Likumīga pienākuma izpilde (piem., GDPR)


Leģitīmas intereses attīstīt un uzlabot Interneta vietni un lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības ietvaros


(Potenciāli) kļūdainu un/vai nepareizu Lietotāja datu dzēšana

Lietotāja dati

Leģitīmas intereses nodrošināt uzņēmējdarbības nepārtrauktību un iespējot dažādu investoru piesaistīšanu

CV-Online uzņēmējdarbības pārdošana vai informācijas sniegšana jauniem piesaistītajiem investoriem

Lietotāja dati, Piekļuves dati, Tehniskie dati, Komunikācijas dati, Sīkfailu dati

4.6. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgais darba devējs, kuram Lietotājs piekrīt nodot savus Personas datus, ir atsevišķs datu pārzinis attiecībā uz šiem Personas datiem. Darba devējs apstrādās Lietotāja personas datus tādā veidā un tādiem mērķiem, kā tas atsevišķi informēs Lietotāju.

4.7. CV-Online var apstrādāt Lietotāja datus arī citiem mērķiem, ar nosacījuma, ka CV-Online savlaicīgi informē Lietotāju par šiem mērķiem un Lietotājs vai nu piekrīt plānotajai Personas datu lietošanai, vai arī pastāv likumīgs pamats, vai arī jaunais apstrādes mērķis ir savietojams ar sākotnējo iepriekš definēto apstrādes mērķi.

4.8. Lūdzam ņemt vērā, ka Pakalpojumu sniegšanas gaitā CV-Online var analizēt Lietotāja datus, lai izveidotu individuālus profilus. Šie profili tiks izmantoti, lai prognozētu, kuri Datu saņēmēji varētu atbilst Lietotāja profilam un vajadzībām. Profilēšana ir balstīta uz Lietotāja veiktajām izvēlēm un prasībām, kas noteiktas Lietotāja datu ietvaros. CV-Online uzskata, ka profilēšanai nebūs būtiskas ietekmes, izņemot to, ka tā nodrošinās Lietotājam pielāgotu un patīkamāku CV-Online Pakalpojumu lietošanas procesu.

4.9. CV-Online vēlētos uzsvērt, ka Lietotāja datu un Piekļuves datu iesniegšana ir pienākums, kas izriet no Nosacījumiem, un šo datu neiesniegšana, vai to apstrādes izbeigšanas vai ierobežošanas pieprasīšana var nozīmēt, ka CV-Online kļūst neiespējami sniegt Pakalpojumus Lietotājam saskaņā ar Nosacījumiem. Ja Lietotājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu attiecībā uz savu Lietotāja datu apstrādi, CV-Online būs tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam un dzēst Lietotāja kontu kopā ar visiem saistītajiem datiem. Noteiktos gadījumos Lietotājs var arī pieprasīt, lai tā konts un visi saistītie dati tiktu dzēsti.

4.10. Lietotāja Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kas norādīti Nosacījumu 4.5. punktā, ja vien spēkā esošie likumi nenosaka citādas prasības.

4.11. Pēc termiņa, kas minēts Nosacījumu 4.10. punktā, beigām, CV-Online nekavējoties dzēsīs Lietotāja attiecīgos datus, izņemot gadījumus, kas norādīti zemāk:

4.11.1. CV-Online ir tiesības paturēt Piekļuves datus un Lietotāja datus pēc tam, kad Lietotājs ir pieprasījis sava konta dzēšanu, lai izpildītu Nosacījumus, iesniegtu, izskatītu, mīkstinātu un aizstāvētu jebkādas prasības un strīdus, kas saistīti ar Lietotāju un ar darbībām, kas veiktas ar attiecīgā Lietotāja kontu, tomēr parasti šis datu paturēšanas periods nepārsniedz 3 gadus;

4.11.2. CV-Online var paturēt Lietotāja Personas datus ilgāk, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu CV-Online likumīgos pienākumus un izpildītu regulējošo iestāžu prasības;

4.11.3. CV-Online var anonimizēt Lietotāja datus un glabāt šādu anonimizētu informāciju neierobežotu laiku.

4.12. CV-Online nesniedz Lietotāja datus trešajām pusēm, izņemot šādos gadījumos:


Saņēmēju kategorijas

Datu izpaušanas iemesls

Kā aprakstīts šajos Nosacījumos, Lietotājs var padarīt savus Personas datus pieejamus Datu saņēmējiem, atlasot attiecīgos konta iestatījumus Datubāzē; līdz ar to Lietotāja dati kļūst pieejami vai redzami; jebkāda cita datu koplietošana tiek veikta uz paša Lietotāja darbības pamata, ja Lietotājs pieprasa, lai noteikti Lietotāja dati tiktu nosūtīti Datu saņēmējiem darba pieteikumu izskatīšanas procesa ietvaros.

Datu saņēmēji

Tikai tad, ja CV-Online ir noteikts pienākums izpaust vai koplietot Lietotāja Personas datus, lai izpildītu jebkādus likumā noteiktos pienākumus (piemēram, ja tas ir noteikts spēkā esošajos likumos, tiesas rīkojumā vai ar mērķi novērst krāpšanu vai citu noziegumu). 

Likumsargu un datu drošības iestādes

Operatīvie pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, auditori, u.c., uz kuriem attiecas konfidencialitātes pienākums)

Interneta vietnes un Pakalpojumu darbības adekvāta snieguma nodrošināšana; Nosacījumu izpilde

Trešās puses CV-Online uzņēmējdarbības pārdošanas vai investoru piesaistīšanas kontekstā

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un dažādu investoru piesaistīšanu.

CV-Online var nodot Personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas kā datu apstrādātāji un, iespējams, nodrošina tehnisko infrastruktūru, kas CV-Online ir nepieciešama, lai mitinātu, uzglabātu, pārvaldītu un uzturētu Pakalpojumus, to saturu un datus, kurus CV-Online apstrādā, kā arī lai sniegtu datu dublēšanu un drošību.

Skatiet CV-Online izmantoto datu apstrādātāju kategorijas:

  • Mākoņpakalpojuma / infrastruktūras nodrošinātājs
  • Programmatūras izstrādes partneris
  • E-pasta pakalpojumu sniedzējs
  • Klientu pārvaldības rīka (CRM) nodrošinātājs
  • Autentifikācijas pakalpojumu sniedzējs.


Pilnvaroti apstrādātāji

Grupas uzņēmumi

Izmaksu optimizēšana un vispārīga uzņēmējdarbības pārvaldība