LIETOŠANAS NOSACĪJUMI REĢISTRĒTO DARBA MEKLĒTĀJU CV-ONLINE DATUBĀZEI

1. TERMINI


1.1. CV-Online – CV-Online Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003480317, reģistrētā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV – 1010, e-pasts: info@cv.lv.

1.2. Datubāze – CV-Online datubāze, kas atrodas interneta vietnē vai ir pieejama, izmantojot Interneta vietni, kas satur darba piedāvājumus, darba meklētāju sludinājumus un citus datus, kas saistīti ar nodarbinātību.

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kas piekritusi šiem Nosacījumiem, ir reģistrēta Datubāzē un ir izveidojusi lietotāja kontu.

1.4. Nosacījumi – šie Lietošanas noteikumi attiecībā uz reģistrētajiem darba meklētājiem un Privātuma politika attiecībā uz CV-Online datubāzes lietošanu un tajā veikto Personas datu apstrādi.

1.5. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Datubāzi, lai meklētu un atlasītu darbiniekus gan sev, gan saviem klientiem vai, lai izmantotu citus pakalpojumus, ko darba devējiem piedāvā CV-Online, izmantojot Interneta vietni, un kuriem CV-Online sniedz Lietotāja datus (vai dod piekļuvi šiem datiem) saskaņā ar šiem Nosacījumiem.

1.6. Puses – CV-Online un Lietotājs.

1.7. Pakalpojumi – visi CV-Online pakalpojumi darba meklētājiem, kas aprakstīti Interneta vietnes www.cv.lv sadaļas “Darba meklētājs” apakšnodaļās. Nodarbinātības starpniecības pakalpojumi (tostarp iespēja pievienot Lietotāja CV Datubāzei, meklēt un saņemt piemērotus darba piedāvājumus e-pastā, piedalīties pieteikumu procesos, u.c.) Lietotājiem tiek sniegti bez maksas. Lietotājam jāmaksā maksa CV-Online par papildu pakalpojumiem (konsultācijām, testēšanu, reklamēšanu, u.c.) tādā apjomā un pie tādiem nosacījumiem, kā aprakstīts attiecīgā Pakalpojuma aprakstā.

1.8. Personas dati – Lietotāja dati, Piekļuves dati, Tehniskie dati, Komunikāciju dati un Sīkfailu dati tiek uzskatīti par personas datiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679.

1.9. Lietotāja dati – jebkādi dati, kas saistīti ar Lietotāju, ko tas ievadījis Datubāzē, tostarp dati, kas ievadīti reģistrācijas formā, dati, kas ievadīti Datubāzē CV formā, un citi dati, ko apstrādā CV-Online saistībā ar Lietotāju. Lietotāja dati ietver (ne tikai): dzimšanas datumu, dzimumu, dzimto valodu, nodarbinātības statusu, izglītību, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas valsti.

1.10. Piekļuves dati – Lietotāja dati, ko sniedzis pats Lietotājs, kas ietver lietotāja vārdu un paroli, ko Lietotājs izvēlējās, reģistrējoties kā Lietotājs, vai, ko Lietotājs vēlāk mainījis, izmantojot Datubāzi. Piekļuves dati tāpat ietver Lietotāja datus, kas saņemti no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, LinkedIn, Facebook, Google), ja Lietotājs ir izvēlējies tos izmantot, lai veiktu reģistrēšanos vai pieteikšanos, tostarp (ne tikai): Lietotāja vārds, profila attēls, vecuma grupa, dzimums, e-pasts, iepriekšējā darba pieredze un citi publiski pieejami profila dati.

1.11. Tehniskie dati – Lietotāja dati, kas ģenerēti un automātiski ievākti no Lietotāja iekārtas, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Interneta vietnei, tostarp (ne tikai): IP adrese (tai skaitā atrašanās vieta, balstoties uz IP adresi), piekļuves sniedzējs, nosūtošais URL, datums, laiks, piekļuves marķieri, pārlūka veids un versija, operāciju sistēma, pārsūtīto datu apjoms un stāvoklis, atrašanās vietas dati.

1.12. Komunikācijas dati – dati, ko Lietotājs sniedz CV-Online jebkādas korespondences ietvaros starp Lietotāju un CV-Online, izmantojot elektroniskus līdzekļus (piemēram, interneta vietni, e-pastu), tostarp (ne tikai): Lietotāja vārds, e-pasts, paziņojuma saturs.

1.13. Sīkfailu dati – CV-Online savā Interneta vietnē izmanto sīkfailus, kas var ievākt Lietotāja Personas datus.

1.14. Interneta vietne – mājaslapas balstītā vide, kas radīta, lai sniegtu Pakalpojumus, kas saistīti ar starpniecību starp darba meklētājiem un darba devējiem, ko administrē CV-Online, un kas atrodas adresē www.cv.lv.


2. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


2.1. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas un piekrišanas sniegšanas Privātuma politikai un Nosacījumiem, Lietotājam tiek sniegta piekļuve Datubāzei, lai tas varētu saņemt Pakalpojumus, izmantojot Piekļuves datus. Ja Lietotājs vēlas piekļūt Pakalpojumiem, par kuriem jāmaksā maksa, Lietotājam piekļuve šādiem Pakalpojumiem tiek sniegta saskaņā ar CV-Online definētajiem nosacījumiem (kas aprakstīti Interneta vietnē), un tikai pēc tam, kad ir veiksmīgi veikts attiecīgais maksājums, vai kad CV-Online ir saņēmusi attiecīgo maksājumu.

2.2. Lietotājam jānodrošina Piekļuves datu konfidencialitāte, un Lietotājs nedrīkst tos izpaust citām personām. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par Piekļuves datu lietošanu.

2.3. Ja Lietotājs ir aizmirsis Piekļuves datus vai to daļu, vai, ja Lietotājam ir aizdomas, ka Piekļuves dati ir kļuvuši zināmi trešajām pusēm, Lietotājam nekavējoties ir jāmaina Piekļuves dati, izmantojot savu lietotāja kontu Datubāzē, vai attiecīgi jāinformē CV-Online, izmantojot e-pastu vai tālruni – tādā gadījumā CV-Online mainīs Piekļuves datus Lietotāja vietā.

2.4. Lietotājam Datubāzē jāievada tikai pareizi un precīzi Lietotāja dati, kas nesatur nepareizu vai maldinošu informāciju par Lietotāja izglītību, darba pieredzi vai rakstura īpašībām. Lietotājs uzņemas atbildību par kaitējumu, ko CV-Online un jebkurām trešajām pusēm izraisa Lietotāja iesniegti nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi Lietotāja dati.

2.5. Visas tiesības attiecībā uz Datubāzi un Interneta vietni pieder CV-Online. Izmantojot Interneta vietni, Datubāzi un Pakalpojumus, Lietotājs neiegūst nekādas tiesības attiecībā uz Datubāzi vai Interneta vietni vai to daļām. Lietotājs var izmantot datus, kas ietverti Datubāzē, lai sazinātos ar darba devējiem, izmantojot to kontaktinformāciju, kas ietverta darba sludinājumos, lai pieteiktos uz noteiktu darbavietu. Lietotājs nedrīkst veikt Datubāzes izrakstus vai kopijas, vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot Pakalpojumu izmantošanu. Tāpat Lietotājs nedrīkst izraisīt Datubāzes bojājumus, augšupielādēt nelikumīgu vai nepiemērotu saturu, vai traucēt Datubāzes darbībai. Izmantojot Datubāzi jebkādā veidā (tostarp Pakalpojumu izmantošanas mērķiem), Lietotājs neiegūst nekādas tiesības, tai skaitā autortiesības vai jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz bāzes programmatūru, kas nepieciešama Datubāzes darbības nodrošināšanai.

2.6. Lietotājam ir tiesības papildināt, labot un nomainīt Lietotāja datus, ko tas ir ievadījis Datubāzē, un lemt par to pieejamību Datu saņēmējiem (tiesības mainīt Lietotāja datu statusu, t.i., padarīt tos aktīvus vai pasīvus, vai nosūtīt e-pastu uz info@cv.lv ar pieprasījumu bloķēt darba devēju piekļuvi Lietotāja CV). Aktīvi un pasīvi CV ir redzami Datu saņēmējiem, kas ir pasūtījuši CV meklēšanas maksas pakalpojumus. Tomēr darba devēji nevar meklēt personu pēc vārda. Attiecībā uz pasīvajiem CV, personas kontaktinformācija, piemēram, vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī informācija, ar kuras palīdzību iespējams personu identificēt, tostarp (ne tikai): iepriekšējo darba devēju nosaukumi, izglītības iestāžu nosaukumi, nosūtītāju vārdi un kontaktinformācija, tiek slēpta. Ja Lietotājs ir bloķējis Lietotāja datus, tad šāda Lietotāja CV ir redzams pašam Lietotājam, bet nav redzams CV meklēšanā.

2.7. Lai dzēstu Lietotāja kontu, Lietotājam jānosūta attiecīgs pieteikums uz info@cv.lv. CV-Online dzēsīs Lietotāja kontu vēlākais septiņu dienu laikā pēc attiecīgā Lietotāja pieteikuma saņemšanas, ņemot vērā ierobežojumus, kas definēti 4.11. punktā.


3. CV-ONLINE TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. CV-Online sniedz iespēju izmantot Pakalpojumus, tostarp piekļuvi Datubāzei, Lietotājam saskaņā ar šiem Nosacījumiem, kā arī saskaņā ar citiem nosacījumiem, kas definēti attiecīgajās Interneta vietnes sadaļās, kurās aprakstīti specifiski Pakalpojumi.

3.2. Ja CV-Online ir pamats uzskatīt, ka Lietotāja dati, kurus Lietotājs ievadījis Datubāzē, nav pareizi, ir nelikumīgi, kļūdaini, veicina nelegālu darbību vai par to liecina, vai neatbilst vispārpieņemtajiem morālajiem standartiem, tad CV-Online ir tiesības dzēst šos datus no Datubāzes.

3.3. CV-Online nav Datu saņēmēju pilnvarots pārstāvis vai aģents, un līdz ar to CV-Online neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts Lietotājam, meklējot darbu vai piedaloties pieteikumu procesos, kas tiek prezentēti Datubāzē un Interneta vietnē. Lietotājs uzsāk pirmslīguma sarunas un slēdz nodarbinātības līgumu ar Datu saņēmēju patstāvīgi bez CV-Online starpniecības, un CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par solījumiem, kurus Datu saņēmējs sniedz Lietotājam, vai par to, ka Datu saņēmēji varētu pārkāpt nodarbinātības līguma nosacījumus.

3.4. CV-Online negarantē, ka Lietotājs atradīs darbu, izmantojot Interneta vietni, un šim mērķim neveiks saziņu ar personām, kurām nepieciešami darbinieki.

3.5. CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja datu, kurus Lietotājs sniedzis Datu saņēmējiem, nelikumīgu vai nepilnvarotu lietošanu, vai par šādu datu konfidencialitāti, ja Datu saņēmējam ir pienākums nodrošināt šo datu konfidencialitāti.

3.6. CV-Online ir tiesības mainīt Interneta vietni, Datubāzi, Datubāzes procedūras, Pakalpojumu struktūru un izvēlnes struktūru, par to iepriekš neinformējot Lietotāju.


4. CV-ONLINE VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE


4.1. Datu pārzinis attiecībā uz Lietotāja Personas datiem, kas tiek apstrādāti ar mērķi sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šiem Nosacījumiem, ir CV-Online.

4.2. CV-Online apstrādā šādu kategoriju Lietotāja Personas datus: Lietotāja dati, Piekļuves dati, Komunikācijas dati, Tehniskie dati un Sīkfailu dati.

4.3. CV-Online likumīgais pamatojums Lietotāja Personas datu apstrādei ir atkarīgs no apstrādes mērķa un konteksta kādā CV-Online ievāc Personas datus. CV-Online apstrādā Lietotāja Personas datus uz šādu likumīgo pamatojumu: likumīga pienākuma izpilde, Nosacījumu izpilde, CV-Online leģitīmas intereses vai Lietotāja piekrišana.

4.4. Ja Lietotāja Personas datu apstrādes likumīgais pamats ir:

4.4.1. leģitīmas intereses pirmām kārtām apzīmē objektīvās un leģitīmās intereses attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu un būtisko Interneta vietnes funkcionalitāti;

4.4.2. piekrišana pirmām kārtām attiecas uz efektīvas lietotāja pieredzes nodrošināšanu, pielāgojot saturu, jo bez Lietotāja piekrišanas nebūtu iespējams pielāgot Interneta vietni un Pakalpojumus Lietotāja vēlmēm;

4.4.3. Nosacījumu izpilde pirmām kārtām attiecas uz pienākumu izpildi saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu;

4.4.4. likumā noteikta pienākuma izpilde pirmām kārtām nozīmē to, ka CV-Online ir likumā noteikts pienākums apstrādāt noteiktus Lietotāja datus. Tādā gadījumā CV-Online nevar lemt kādi dati tiek ievākti un apstrādāti, jo tas ir atkarīgs no spēkā esošajiem likumiem.

4.5. Zemāk sniegts orientējošs saraksts ar apstrādes mērķiem, kas ir saistīti ar specifiskām datu kategorijām, kā arī likumīgo apstrādes pamatojumu:


CV-Online kā datu pārziņa izmantoto Personas datu kategorijas attiecīgās apstrādes mērķiem

Likumīgais apstrādes pamatojums

Apstrādes mērķis

Leģitīmas intereses (datu) drošības nodrošināšanai un krāpniecisku darbību novēršanai

Problēmu diagnosticēšana un labošana attiecībā uz Pakalpojumiem, Datubāzi un Interneta vietni

Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt efektīvu saziņu ar klientiem, kā arī sniegt pašus Pakalpojumus.

Nosacījumu izpilde, atkarībā no saziņas satura un mērķa.

Komunikācijas iespējošana starp Lietotāju un CV-Online

Komunikācijas dati, Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt Interneta vietnes un Datubāzes pamata funkcionalitāti 

Interneta vietnes un Datubāzes funkcionalitātes un piekļuves nodrošināšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Leģitīmas intereses attīstīt un uzlabot Interneta vietni un lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības ietvaros

Pakalpojuma un Interneta vietnes uzlabošana, personalizēšana un attīstīšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Lietotāja identitātes pārbaude

Nosacījumu izpilde

Piekļuves dati

Piekļuves dati, Tehniskie dati, Lietotāja dati, Komunikācijas dati

Nosacījumu izpilde

Pakalpojuma sniegšana un piekļuves sniegšana Datubāzei

Datu subjekta piekrišana, kas tiek sniegta ar mērķi, lai nodrošinātu efektīvāku un personalizētāku Pakalpojuma satura veidošanu Lietotājiem saistībā ar nodarbinātības iespējām, vai Leģitīmās intereses efektīvāk sniegt Pakalpojumus un nodrošināt pozitīvāku ietekmi uz Lietotāja nodarbinātības iespējām.

Pakalpojuma sniegšana un personalizēta satura veidošana darba meklētājiem trešo pušu interneta vietnēs (Facebook un Google)

Lietotāja e-pasta adrese

Leģitīmas intereses sekmēt CV-Online, uzlabojot uzņēmējdarbības iespējas

Pārdošanas analīzes veikšana un mārketinga iespēju un stratēģiju identificēšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Interneta vietnes satura un vispārīgās saziņas pielāgošana Lietotāja vēlmēm

Piekrišana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Lietotāja CV piekļuves sniegšana Datu saņēmējiem Interneta vietnē ar mērķi veikt izmēģinājuma meklēšanu

Piekrišana

Lietotāja dati

Leģitīmas intereses uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Profilēšana ar mērķi īstenot starpniecību starp Lietotāju un piemērotiem darba devējiem saskaņā ar metrikas/līdzekļu automatizēto lēmumu pieņemšanu

Lietotāja dati; Sīkfailu dati

Leģitīmas intereses uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Profilēšana ar mērķi sniegt Lietotāja informāciju reģistrētiem Interneta vietnes Datu saņēmējiem, ar mērķi meklēt un atlasīt darbiniekus, gan viņiem pašiem, gan viņu klientiem

Lietotāja dati; Sīkfailu dati

Lietotāja informēšana par CV-Online un tās partneru Pakalpojumiem, sniegtajām iespējām un jaunumiem, izmantojot e-pasta adresi, kas ievadīta, veicot reģistrāciju Interneta vietnē

Piekrišana

Lietotāja dati

Lietotāja informēšana e-pastā par jauniem darba piedāvājumiem, kas atbilst Lietotāja noteiktajiem vai Lietotāja CV norādītajiem nosacījumiem

Piekrišana

Lietotāja dati

Jautāšana Lietotājiem par to, vai viņi saņēmuši atbildi no Datu saņēmēja, uz kura piedāvāto darbavietu Lietotājs ir pieteicies

efektivitāti un nodrošināt pozitīvāku iespaidu Lietotāja nodarbinātības perspektīvām

Lietotāja dati

Lietotāja pieteikuma datu nosūtīšana Datu saņēmējam, kas publicēja darba sludinājumu

Nosacījumu izpilde

Lietotāja dati

Nosacījumu izpilde


Likumīga pienākuma izpilde (piem., GDPR)


Leģitīmas intereses attīstīt un uzlabot Interneta vietni un lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības ietvaros


(Potenciāli) kļūdainu un/vai nepareizu Lietotāja datu dzēšana

Lietotāja dati

Leģitīmas intereses nodrošināt uzņēmējdarbības nepārtrauktību un iespējot dažādu investoru piesaistīšanu

CV-Online uzņēmējdarbības pārdošana vai informācijas sniegšana jauniem piesaistītajiem investoriem

Lietotāja dati, Piekļuves dati, Tehniskie dati, Komunikācijas dati, Sīkfailu dati

4.6. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgais darba devējs, kuram Lietotājs piekrīt nodot savus Personas datus, ir atsevišķs datu pārzinis attiecībā uz šiem Personas datiem. Darba devējs apstrādās Lietotāja personas datus tādā veidā un tādiem mērķiem, kā tas atsevišķi informēs Lietotāju.

4.7. Lūdzam ņemt vērā, ka Lietotāja e-pasta adrese, ja sniegta atbilstoša datu subjekta piekrišana, var tikt nodota trešajām personām (Facebook un Google) ar mērķi nodrošināt Lietotājam personalizēta satura veidošanu trešo pušu mājaslapās.

4.8. CV-Online var apstrādāt Lietotāja datus arī citiem mērķiem, ar nosacījuma, ka CV-Online savlaicīgi informē Lietotāju par šiem mērķiem un Lietotājs vai nu piekrīt plānotajai Personas datu lietošanai, vai arī pastāv likumīgs pamats, vai arī jaunais apstrādes mērķis ir savietojams ar sākotnējo iepriekš definēto apstrādes mērķi.

4.9. Lūdzam ņemt vērā, ka Pakalpojumu sniegšanas gaitā CV-Online var analizēt Lietotāja datus, lai izveidotu individuālus profilus. Šie profili tiks izmantoti, lai prognozētu, kuri Datu saņēmēji varētu atbilst Lietotāja profilam un vajadzībām. Profilēšana ir balstīta uz Lietotāja veiktajām izvēlēm un prasībām, kas noteiktas Lietotāja datu ietvaros. CV-Online uzskata, ka profilēšanai nebūs būtiskas ietekmes, izņemot to, ka tā nodrošinās Lietotājam pielāgotu un patīkamāku CV-Online Pakalpojumu lietošanas procesu.

4.10. CV-Online vēlētos uzsvērt, ka Lietotāja datu un Piekļuves datu iesniegšana ir pienākums, kas izriet no Nosacījumiem, un šo datu neiesniegšana, vai to apstrādes izbeigšanas vai ierobežošanas pieprasīšana var nozīmēt, ka CV-Online kļūst neiespējami sniegt Pakalpojumus Lietotājam saskaņā ar Nosacījumiem. Ja Lietotājs iesniedz attiecīgu pieprasījumu attiecībā uz savu Lietotāja datu apstrādi, CV-Online būs tiesīgs apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam un dzēst Lietotāja kontu kopā ar visiem saistītajiem datiem. Noteiktos gadījumos Lietotājs var arī pieprasīt, lai tā konts un visi saistītie dati tiktu dzēsti.

4.11. Lietotāja Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kas norādīti Nosacījumu 4.5. punktā, ja vien spēkā esošie likumi nenosaka citādas prasības.

4.12. Pēc termiņa, kas minēts Nosacījumu 4.10. punktā, beigām, CV-Online nekavējoties dzēsīs Lietotāja attiecīgos datus, izņemot gadījumus, kas norādīti zemāk:

4.12.1. CV-Online ir tiesības paturēt Piekļuves datus un Lietotāja datus pēc tam, kad Lietotājs ir pieprasījis sava konta dzēšanu, lai izpildītu Nosacījumus, iesniegtu, izskatītu, mīkstinātu un aizstāvētu jebkādas prasības un strīdus, kas saistīti ar Lietotāju un ar darbībām, kas veiktas ar attiecīgā Lietotāja kontu, tomēr parasti šis datu paturēšanas periods nepārsniedz 3 gadus;

4.12.2. CV-Online var paturēt Lietotāja Personas datus ilgāk, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu CV-Online likumīgos pienākumus un izpildītu regulējošo iestāžu prasības;

4.12.3. CV-Online var anonimizēt Lietotāja datus un glabāt šādu anonimizētu informāciju neierobežotu laiku.

4.13. CV-Online nesniedz Lietotāja datus trešajām pusēm, izņemot šādos gadījumos:

Saņēmēju kategorijas

Datu izpaušanas iemesls

Kā aprakstīts šajos Nosacījumos, Lietotājs var padarīt savus Personas datus pieejamus Datu saņēmējiem, atlasot attiecīgos konta iestatījumus Datubāzē; līdz ar to Lietotāja dati kļūst pieejami vai redzami; jebkāda cita datu koplietošana tiek veikta uz paša Lietotāja darbības pamata, ja Lietotājs pieprasa, lai noteikti Lietotāja dati tiktu nosūtīti Datu saņēmējiem darba pieteikumu izskatīšanas procesa ietvaros. Personas dati (e-pasta adrese), ja sniegta atbilstoša datu subjekta piekrišana, var tikt nodoti trešajām personām (Facebook un Google) ar mērķi nodrošināt Lietotājam personalizēta satura veidošanu minēto trešo pušu mājaslapās.

Datu saņēmēji

Tikai tad, ja CV-Online ir noteikts pienākums izpaust vai koplietot Lietotāja Personas datus, lai izpildītu jebkādus likumā noteiktos pienākumus (piemēram, ja tas ir noteikts spēkā esošajos likumos, tiesas rīkojumā vai ar mērķi novērst krāpšanu vai citu noziegumu). 

Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes

Operatīvie pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, auditori, u.c., uz kuriem attiecas konfidencialitātes pienākums)

Interneta vietnes un Pakalpojumu darbības adekvāta snieguma nodrošināšana; Nosacījumu izpilde

CV-Online uzņēmējdarbības pārdošanas vai investoru piesaistīšanas kontekstā

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un dažādu investoru piesaistīšanu.

CV-Online var nodot Personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas kā datu apstrādātāji un, iespējams, nodrošina tehnisko infrastruktūru, kas CV-Online ir nepieciešama, lai mitinātu, uzglabātu, pārvaldītu un uzturētu Pakalpojumus, to saturu un datus, kurus CV-Online apstrādā, kā arī lai sniegtu datu dublēšanu un drošību.

Skatiet CV-Online izmantoto datu apstrādātāju kategorijas:

  • Mākoņpakalpojuma / infrastruktūras nodrošinātājs
  • Programmatūras izstrādes partneris
  • E-pasta pakalpojumu sniedzējs
  • Klientu pārvaldības rīka (CRM) nodrošinātājs
  • Autentifikācijas pakalpojumu sniedzējs.


Pilnvaroti apstrādātāji

Grupas uzņēmumi

Izmaksu optimizēšana un vispārīga uzņēmējdarbības pārvaldība

4.14. Lūdzam ņemt vērā, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, līdz ar to CV-Online var nodot Lietotāja Personas datus ārpus ES/EEZ (ieskaitot arī visu Datubāzi). Tādos gadījumos CV-Online izvēlas izmantot īpašas garantijas atbilstošas garantijas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pantu, lai nodrošinātu Lietotāja Personas datu drošību. Lietotājiem ir tiesības iepazīties ar informāciju vai saņemt informāciju par viņu Personas datu nodošanu ārpus ES/EEZ, sazinoties ar CV-Online, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Nosacījumu 1.1. punktā.

4.15. Lietotājam ir šādas datu aizsardzības tiesības, kuras iespējams izmantot, sazinoties ar CV-Online, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Nosacījumu 1.1. punktā, proti, Lietotājam ir tiesības:

4.15.1. pieprasīt, lai CV-Online sniegtu informāciju par to, kādus attiecīgā Lietotāja datus CV-Online apstrādā, un pieprasīt, lai Lietotāja dati tiktu papildināti, laboti vai nomainīti, ja Lietotājs nevar izmantot šīs tiesības tā, kā noteikts Nosacījumu 2.6. punktā.

4.15.2. pieprasīt Lietotāja datu dzēšanu un tālākas apstrādes apturēšanu;

4.15.3. pieprasīt Lietotāja datu apstrādes ierobežošanu vai iesniegt pretenzijas par Lietotāja datu apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz CV-Online leģitīmajām interesēm;

4.15.4. iesniegt sūdzības attiecīgajai pārraudzības iestādei par Lietotāja datu apstrādi, ja Lietotājs uzskata, ka viņa tiesības tiek pārkāptas;

4.15.5. pieprasīt, lai Lietotājs netiktu pakļauts lēmumam, kas balstīts tikai uz automātisku lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp attiecībā uz profilēšanu, ja lēmums juridiski vai būtiski ietekmētu Lietotāju;

4.15.6. atsaukt Lietotāja piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja Personas datu apstrādes likumīgais pamats ir Lietotāja piekrišana. Lai atsauktu piekrišanu, Lietotājs var izmantot kontaktinformāciju, kas sniegta Nosacījumu 1.1. punktā;

4.15.7. izmantot savas Lietotāju datu pārnesamības tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.

4.16. Lietotājam ir tiesības sazināties ar atbildīgo CV-Online datu aizsardzības amatpersonu, lai saņemtu informāciju par savu personas datu apstrādi, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Arnis Šķēls, e-pasts: dati@cv.lv.


5. PUŠU SAISTĪBAS


5.1. CV-Online ir tiesības vienpusēji izbeigt Pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja paziņojuma, neatmaksājot Lietotājam maksu, kas samaksāta par Pakalpojumiem, ja Lietotājs ir pārkāpis šos Nosacījumus un nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga brīdinājuma saņemšanas no CV-Online.

5.2. CV-Online nesniedz Lietotājam vai jebkurai citai trešajai personai jebkādas garantijas attiecībā uz Pakalpojumiem, Datubāzi vai Interneta vietni. Visas šīs minētās lietas tiek sniegtas bez jebkādām garantijām. Cik tālu to pieļauj spēkā esošie likumi, līdz ar šo tiek izslēgtas jebkādas garantijas par Pakalpojumu, Datubāzes vai Interneta vietnes pārdošanas iespējām, regulāru pieejamību, piemērotību noteiktiem mērķiem, un tiesību vai normatīvu nepārkāpšanu, vai kopējo sniegumu, kā arī jebkādas garantijas par to, ka Pakalpojumi, Datubāze vai Interneta vietne nesatur kļūdas, vīrusus un ir drošas, neatkarīgi no tā, vai šādas garantijas izriet no jebkādiem likumiem, komerciāliem procesiem, pieņemtajām normām vai citām lietām. Līdz ar to CV-Online nav nekāda pienākuma kompensēt tiešu vai netiešu kaitējumu, ko izraisa Pakalpojumu, Datubāzes vai Interneta vietnes sniegums vai snieguma trūkums, ja vien to neizraisa rupja nevērība vai rīcība ar nodomu. Jebkādas garantijas un citi līdzīgi nosacījumi attiecībā uz minētajām vai līdzīgām lietām tiek izslēgtas tādā apjomā, kādā pieļauj likums.

5.3. Lietotājam ir tiesības atteikties no tālākas Pakalpojumu lietošanas jebkurā brīdī, neatkarīgi no iemesla, informējot CV-Online e-pastā. Tādā gadījumā Lietotājam nav tiesību pieprasīt, lai tiktu atmaksāta maksa, kas samaksāta par Pakalpojumiem.

5.4. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, tostarp tiešu un netiešu kaitējumu, kas nodarīts CV-Online šo Nosacījumu pārkāpšanas rezultātā.

5.5. CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par Datubāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu, vai par jebkādu kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam Datubāzē ietverto datu lietošanas rezultātā, vai jebkādas informācijas, kas apstrādāta, izmantojot Interneta vietni, lietošanas rezultātā. CV-Online neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, tostarp tiešu un netiešu kaitējumu, ko izraisa CV-Online pieļauta nevērība.


6. BEIGU NOSACĪJUMI


6.1. CV-Online ir tiesības vienpusēji grozīt šos Nosacījumus, informējot par grozījumiem un publicējot jaunos Nosacījumus Interneta vietnē vismaz 5 (piecas) dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā.

6.2. Ja Nosacījumos noteikts, ka CV-Online ir jāiesniedz paziņojums e-pastā, Lietotājam attiecīgais paziņojums jānosūta uz adresi info@cv.lv.

6.3. Ja Nosacījumos noteikts, ka CV-Online ir jāiesniedz paziņojums pa tālruni, Lietotājam šāds paziņojums jāsniedz, izmantojot tālruņa numuru (+371) 67356110.

6.4. Jebkādi strīdi, kas rodas saistību starp Jums un CV-Online Pakalpojuma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem to noteiktajā kārtībā.


CV-ONLINE DATUBĀZES LIETOŠANAS NOSACĪJUMI NEREĢISTRĒTIEM VAI NEAUTENTIFICĒTIEM DARBA MEKLĒTĀJIEM

Šī nosacījumu daļa (tālāk tekstā “Nosacījumi”) ir CV-Online reģistrēto darba meklētāju Privātuma politikas un Lietošanas nosacījumu (augstāk) atsevišķa un neatkarīga daļa, un attiecas uz nereģistrētiem un neautentificētiem darba meklētājiem, kas lieto www.cv.lv interneta vietni (tālāk tekstā “Interneta vietne”), ko administrē CV-Online Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40003480317, reģistrētā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010. E-pasts: info@cv.lv. (tālāk tekstā “CVO”), un ar tās starpniecību sniegtos pakalpojumus.


Ja jūs izmantojat Interneta vietni, lai pieteiktos uz jebkuru no pieejamajiem darba vietu piedāvājumiem, un ja jums nav reģistrēta lietotāja konta Interneta vietnē, vai ja jūs nevēlaties veikt autentificēšanas procesu Interneta vietnē vai reģistrēt savu e-pasta adresi, izmantojot sludinājumu formu (https://www.cv.lv/seeker/jobalert/insert ) un/vai piedalīties akcijās vai konkursos (tālāk tekstā “klients” vai “jūs”, “jūsu”, u.t.t.), tad uz jums attiecas šie Nosacījumi.


1. LIETOŠANAS NOSACĪJUMI


1.1. CVO jūs pilnvaro – ņemot vērā šos Nosacījumus – piekļūt Interneta vietnei, to lietot, kā arī bez maksas piekļūt CVO datubāzei, kas satur darba piedāvājumus, darba meklētāju sludinājumus un citus datus, kas saistīti ar nodarbinātību (tālāk tekstā “Datubāze”).

1.2. Visas tiesības attiecībā uz Datubāzi pieder CVO. Izmantojot Datubāzi, jūs neiegūstat nekādas tiesības attiecībā uz Datubāzi vai tās daļām. Jūs varat izmantot datus, kas ietverti Datubāzē, lai sazinātos ar darba devējiem, izmantojot to kontaktinformāciju, kas ietverta darba sludinājumos, lai pieteiktos uz noteiktu darbavietu. Jūs nedrīkstat veikt Datubāzes izrakstus vai kopijas, vai izmantot to citiem mērķiem. Tāpat jūs nedrīkstat izraisīt Datubāzes bojājumus, vai traucēt Datubāzes darbībai. Izmantojot Datubāzi jebkādā veidā, jūs neiegūstat nekādas tiesības, tostarp autortiesības vai jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz bāzes programmatūru, kas nepieciešama Datubāzes darbības nodrošināšanai.

1.3. CVO nav pilnvarots pārstāvis vai aģents darba devējiem, kas publicējuši darba piedāvājumus Interneta vietnē, un līdz ar to CVO neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts jums, meklējot darbu vai piedaloties pieteikumu procesos, izmantojot Tīmekļa vietni. Jūs uzsāksiet pirmslīguma sarunas un slēgsiet nodarbinātības līgumu ar darba devēju patstāvīgi bez CVO starpniecības, un CVO neuzņemas nekādu atbildību par solījumiem, kurus Datu saņēmējs sniedz Lietotājam, vai par to, ka Datu saņēmēji varētu pārkāpt nodarbinātības līguma nosacījumus.

1.4. CVO negarantē, ka jūs atradīsiet darbu, izmantojot Interneta vietni, un šim mērķim neveiks saziņu ar personām, kurām nepieciešami darbinieki.

1.5. CVO neuzņemas nekādu atbildību par jūsu datu, kurus jūs sniedzat darba devējiem, nelikumīgu vai nepilnvarotu lietošanu, vai par šādu datu konfidencialitāti, ja darba devējam ir pienākums nodrošināt šo datu konfidencialitāti.

1.6. CVO ir tiesības mainīt Datubāzes procedūras, Interneta vietni un izvēlnes struktūru bez iepriekšējā paziņojuma.

1.7. CVO neuzņemas nekādu atbildību par jūsu formās ievadītās informācijas precizitāti, un negarantē, ka Interneta vietnes un Datubāzes darbība norisēs bez kļūdām. Ja konstatējat kļūdas Interneta vietnes vai Datubāzes darbībā, un ja neesat pārliecināti, vai jūsu pietiekums vai citi dati/dokumenti ir sasnieguši attiecīgo darba devēju, informējiet CVO, rakstot uz šādu adresi: info@cv.lv.


2. CVO VEIKTĀ PERSONAS DATU APSTRĀDE


2.1. Datu pārzinis attiecībā uz jūsu personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai varētu jums sniegt Interneta vietni un Datubāzi, ir CVO.

2.2. CVO apstrādā šādas jūsu persona datu kategorijas (tālāk tekstā “Personas dati”):

2.2.1. Pieteikuma dati – dati, kurus jūs sniedzat CVO, aizpildot pieteikuma formu specifiskajam darba piedāvājumam Datubāzē, tostarp (ne tikai): jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs, pieteikuma vēstule, pievienotie faili (tālāk tekstā “Pieteikuma dati”).

2.2.2. Pamata dati – dati, kurus jūs sniedzat CVO, aizpildot e-pasta adresātu saraksta formas (https://www.cv.lv/seeker/jobalert/insert) un/vai piedaloties akcijās vai konkursos, tostarp (ne tikai): jūsu e-pasts, vārds, darba vietas vēlamā atrašanās vieta, joma, kas jūs interesē (tālāk tekstā “Pamata dati”).

2.2.3. Tehniskie dati –dati, kas ģenerēti un automātiski ievākti no jūsu iekārtas, kas tiek izmantoti, lai piekļūtu Interneta vietnei, tostarp (ne tikai): IP adrese (tai skaitā atrašanās vieta, balstoties uz IP adresi), piekļuves sniedzējs, nosūtošais URL, datums, laiks, piekļuves marķieri, pārlūka veids un versija, operāciju sistēma, pārsūtīto datu apjoms un stāvoklis, atrašanās vietas dati (tālāk tekstā “Tehniskie dati”).

2.2.4. Komunikācijas dati - dati, ko jūs sniedzat CVO jebkādas korespondences ietvaros starp jums un CVO, izmantojot elektroniskus līdzekļus (piemēram, e-pastu, privātus paziņojumus, izmantojot CVO oficiālos sociālo tīklu kontus Facebook, LinkedIn, Google, u.c.), tostarp (ne tikai): jūsu vārds, e-pasts, paziņojuma saturs, jūsu lietotājvārds un/vai sociālo tīklu konta nosaukums (tālāk tekstā “Komunikācijas dati”).

2.2.5. Sīkfailu dati – CVO savā Interneta vietnē izmanto sīkfailus, kas var ievākt jūsu personas datus.

2.3. CVO likumīgais pamatojums jūsu Personas datu apstrādei ir atkarīgs no apstrādes mērķa un konteksta, kādā CVO ievāc Personas datus. CVO apstrādā jūsu Personas datus uz šādu likumīgo pamatojumu: juridiska pienākuma izpilde, Nosacījumu izpilde, CVO leģitīmas intereses vai jūsu piekrišana.

2.4. Ja jūsu Personas datu apstrādes likumīgais pamats ir:

2.4.1. leģitīmas intereses pirmām kārtām apzīmē Tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanas mērķi;

2.4.2. piekrišana pirmām kārtām attiecas uz jūsu darba pieteikuma nosūtīšanu darba devējam un efektīvas lietotāja pieredzes nodrošināšanu, pielāgojot saturu, jo bez jūsu piekrišanas nebūtu iespējams pielāgot Tīmekļa vietni jūsu vēlmēm;

2.4.3. Nosacījumu izpilde pirmām kārtām attiecas uz pienākumu izpildi saistībā ar Tīmekļa vietni un Datubāzi;

2.4.4. likumā noteikta pienākuma izpilde pirmām kārtām nozīmē to, ka CVO ir likumā noteikts pienākums apstrādāt noteiktus datus. Tādā gadījumā CVO nevar lemt, kādi dati tiek ievākti un apstrādāti, jo tas ir atkarīgs no spēkā esošajiem likumiem.

2.5. Zemāk sniegts orientējošs saraksts ar apstrādes mērķiem, kas ir saistīti ar specifiskām datu kategorijām, kā arī likumīgo apstrādes pamatojumu:

CV-Online kā datu pārziņa izmantoto Personas datu kategorijas attiecīgās apstrādes mērķiem

Likumīgais apstrādes pamatojums

Apstrādes mērķis

Leģitīmas intereses (datu) drošības nodrošināšanai un krāpniecisku darbību novēršanai

Problēmu diagnosticēšana un labošana attiecībā uz Pakalpojumiem, Datubāzi un Interneta vietni

Tehniskie dati

Leģitīmas intereses sniegt Interneta vietni un Datubāzi

Nosacījumu izpilde, atkarībā no saziņas satura un mērķa

Komunikācijas iespējošana starp jums un CVO

Komunikācijas dati, Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt Interneta vietnes un Datubāzes pamata funkcionalitāti 

Interneta vietnes un Datubāzes funkcionalitātes un piekļuves nodrošināšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Leģitīmas intereses attīstīt un uzlabot Interneta vietni un lietotāja pieredzi parastās uzņēmējdarbības ietvaros

Datubāzes un Interneta vietnes uzlabošana, personalizēšana un attīstīšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Jūsu darba pieteikuma nosūtīšana attiecīgajam darba devējam

Nosacījumu izpilde

Pieteikuma dati

Datu subjekta piekrišana, kas tiek sniegta ar mērķi, lai nodrošinātu efektīvāku un personalizētāku Pakalpojuma satura veidošanu Lietotājiem saistībā ar nodarbinātības iespējām, vai Leģitīmās intereses efektīvāk sniegt Pakalpojumus un nodrošināt pozitīvāku ietekmi uz Lietotāja nodarbinātības iespējām.

Pakalpojuma sniegšana un personalizēta satura veidošana darba meklētājiem izvietošanai trešo pušu interneta vietnēs (Facebook un Google)

Lietotāja e-pasta adrese

Leģitīmas intereses sekmēt CVO un uzlabot uzņēmējdarbības iespējas

Pārdošanas analīzes veikšana un mārketinga iespēju un stratēģiju identificēšana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Interneta vietnes satura un vispārīgās saziņas pielāgošana jūsu vēlmēm

Piekrišana

Tehniskie dati, Sīkfailu dati

Jūsu informēšana e-pastā par darba piedāvājumiem, kas atbilst jūsu interesēm

Piekrišana

Pamata dati

Jautāšana jums par to, vai esat saņēmuši atbildi no darba devēja, uz kura piedāvāto darba vietu jūs pieteicāties

Piekrišana

Pamata dati

Jūsu dalības nodrošināšana akcijā/konkursā, kā arī sazināšanās ar jums, ja esat uzvarējuši

Bezmaksas līguma sagatavošana un izpilde 

Pamata dati, Tehniskie dati

Leģitīmas intereses nodrošināt jūsu dalību akcijā/konkursā un sniegt jums balvu, ja jūs uzvarat

Leģitīmas intereses sekmēt CVO pakalpojumus

Jūsu datu nosūtīšana citam uzņēmumam, ja CVO organizē akciju/konkursu kopā ar citu uzņēmumu

Pamata dati

Leģitīmas intereses nodrošināt uzņēmējdarbības nepārtrauktību un iespējot dažādu investoru piesaistīšanu

Pieteikuma dati, Pamata dati, Tehniskie dati, Komunikācijas dati, Sīkfailu dati

CVO uzņēmējdarbības pārdošana vai informācijas sniegšana jauniem piesaistītajiem investoriem

2.6. Lūdzam ņemt vērā, ka CVO un attiecīgais darba devējs, kuram jūs nosūtat savus Personas datus, ir atsevišķs datu pārzinis, līdz ar to attiecīgais darba devējs, kam piekrīt nosūtīt savus Personas datus, ir arī datu pārzinis attiecībā uz jūsu Personas datiem. Darba devējs apstrādās jūsu Personas datus tādā veidā un tādiem mērķiem, kā tas jūs atsevišķi informēs.

2.7. Lūdzam ņemt vērā, ka Lietotāja e-pasta adrese, ja sniegta atbilstoša datu subjekta piekrišana, var tikt nodoti trešajām personām (Facebook un Google) ar mērķi nodrošināt Lietotājam personalizēta satura veidošanu trešo pušu mājaslapās.

2.8. Ja jūs neiesniedzat Pieteikuma datus, jūs nevarēsiet pieteikties attiecīgajai darbavietai un jums būs nepieciešams vai nu (i) sazināties ar darba devēju, lai pieteiktos darbavietai patstāvīgi; vai (ii) jāreģistrējas par lietotāju Interneta vietnē, lai varētu pieteikties uz attiecīgo darbavietu.

2.9. CVO var apstrādāt jūsu datus arī citiem mērķiem, pie nosacījuma, ka CVO savlaicīgi informē jūs par šiem mērķiem, un pie nosacījuma, ka jūs vai nu piekrītat plānotajai Personas datu lietošanai, vai arī pastāv citi apstrādes mērķi, vai arī jaunais apstrādes mērķis ir savietojams ar sākotnējo iepriekš definēto apstrādes mērķi.

2.10. Lūdzam ņemt vērā, ka CVO var analizēt jūsu datus, lai izveidotu individuālus profilus. Šie profili tiks izmantoti, lai prognozētu, kuri darba devēji varētu atbilst jūsu profilam. CVO uzskata, ka profilēšanai nebūs būtiskas ietekmes, izņemot to, ka tā nodrošinās jums pielāgotu un patīkamāku Interneta vietnes lietošanas procesu.

2.11. Jūsu Personas dati (visas kategorijas, kas minētas Nosacījumu 2.2. punktā) tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kas norādīti Nosacījumu 2.5. punktā, ja vien spēkā esošie likumi nenosaka citādas prasības.

2.12. Pēc termiņa, kas minēts Nosacījumu 2.10. punktā, beigām, CVO nekavējoties dzēsīs jūsu attiecīgos Personas datus, izņemot gadījumus, kas norādīti zemāk:

2.12.1. CVO ir tiesības paturēt Pieteikuma datus, Komunikācijas datus un Pamata datus ilgāk par paturēšanas termiņu, kas norādīts 2.10. punktā, lai izpildītu Nosacījumus, iesniegtu, izskatītu, mīkstinātu un aizstāvētu jebkādas prasības un strīdus, kas saistīti ar jums un ar darbībām, kas saistītas ar jums, tomēr parasti šis datu paturēšanas periods nepārsniedz 3 gadus;

2.12.2. CVO var paturēt jūsu Personas datus ilgāk, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu CVO likumīgos pienākumus un izpildītu regulējošo iestāžu prasības.

2.12.3. CVO var anonimizēt jūsu Personas datus un glabāt šādu anonimizētu informāciju neierobežotu laiku.

2.13. CVO nesniedz jūsu Personas datus trešajām pusēm, izņemot šādos gadījumos:


Saņēmēju kategorijas

Datu izpaušanas iemesls

Tikai tad, ja CVO ir noteikts pienākums izpaust vai koplietot jūsu Personas datus, lai izpildītu jebkādus likumā noteiktos pienākumus (piemēram, ja tas ir noteikts spēkā esošajos likumos, tiesas rīkojumā vai ar mērķi novērst krāpšanu vai citu noziegumu). 

Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes

Operatīvie pakalpojumu sniedzēji (juridiskie konsultanti, auditori, u.c., uz kuriem attiecas konfidencialitātes pienākums)

Interneta vietnes, Datubāzes un to darbības adekvāta snieguma nodrošināšana; Nosacījumu izpilde.

Trešās puses CVO uzņēmējdarbības pārdošanas vai investoru piesaistīšanas kontekstā

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības nepārtrauktību un dažādu investoru piesaistīšanu.

CVO var nodot jūsu Personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas kā datu apstrādātāji un, iespējams, nodrošina tehnisko infrastruktūru, kas CVO ir nepieciešama, lai mitinātu, uzglabātu, pārvaldītu un uzturētu Pakalpojumus, to saturu un datus, kurus CVO apstrādā, kā arī lai sniegtu datu dublēšanu un drošību.

Skatiet CV-Online izmantoto datu apstrādātāju kategorijas:

  • Mākoņpakalpojuma / infrastruktūras nodrošinātājs
  • Programmatūras izstrādes partneris
  • E-pasta pakalpojumu sniedzējs
  • Klientu pārvaldības rīka (CRM) nodrošinātājs
  • Autentifikācijas pakalpojumu sniedzējs.


Pilnvaroti apstrādātāji

Grupas uzņēmumi

Izmaksu optimizēšana un vispārīga uzņēmējdarbības pārvaldība

2.14. Lūdzam ņemt vērā, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, līdz ar to CVO var nodot jūsu Personas datus ārpus ES/EEZ. Tādos gadījumos CVO izvēlas izmantot atbilstošas garantijas vai personas datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu jūsu Personas datu drošību. Jums ir tiesības iepazīties ar informāciju vai saņemt informāciju par savu Personas datu nodošanu ārpus ES/EEZ, sazinoties ar CVO, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Nosacījumu ievada sadaļā.

2.15. Jums ir šādas datu aizsardzības tiesības, kuras iespējams izmantot, sazinoties ar CVO, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Nosacījumu ievada sadaļā, proti, jums ir tiesības:

2.15.1. pieprasīt, lai CVO sniegtu informāciju par to, kādus Personas datus CVO apstrādā, un pieprasīt, lai jūsu Personas dati tiktu papildināti, laboti vai nomainīti;

2.15.2. pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu un tālākas apstrādes apturēšanu;

2.15.3. pieprasīt jūsu Personas datu apstrādes ierobežošanu vai iesniegt pretenzijas par jūsu Personas datu apstrādi, ja apstrāde ir balstīta uz CVO leģitīmajām interesēm;

2.15.4. iesniegt sūdzības attiecīgajai pārraudzības iestādei par jūsu Personas datu apstrādi, ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības tiek pārkāptas;

2.15.5. pieprasīt, lai jūs netiktu pakļauti lēmumam, kas balstīts tikai uz automātisku lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp attiecībā uz profilēšanu, ja lēmums juridiski vai būtiski jūs ietekmētu;

2.15.6. atsaukt jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei gadījumos, ja Personas datu apstrādes likumīgais pamats ir jūsu piekrišana. Lai atsauktu piekrišanu, jūs varat izmantot kontaktinformāciju, kas sniegta Nosacījumu ievada sadaļā;

2.15.7. izmantot savu Personas datu pārnesamības tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 20. pantu.

2.16. Lietotājam ir tiesības sazināties ar atbildīgo CV-Online datu aizsardzības amatpersonu, lai saņemtu informāciju par savu personas datu apstrādi, izmantojot šādu kontaktinformāciju: Arnis Šķēls, e-pasts: dati@cv.lv.


3. SAISTĪBAS


3.1. CVO ir tiesības vienpusēji izbeigt Interneta vietnes un Datubāzes sniegšanu bez iepriekšēja paziņojuma. Jums ir tiesības pārtraukt Interneta vietnes lietošanu jebkurā brīdī, neatkarīgi no iemesla.

3.2. CVO nesniedz jums vai jebkurai citai trešajai personai jebkādas garantijas attiecībā uz Datubāzi vai Interneta vietni. Visas šīs minētās lietas tiek sniegtas bez jebkādām garantijām. Cik tālu to pieļauj spēkā esošie likumi, līdz ar šo tiek izslēgtas jebkādas garantijas par Pakalpojumu, Datubāzes vai Interneta vietnes pārdošanas iespējām, regulāru pieejamību, piemērotību noteiktiem mērķiem, un tiesību vai normatīvu nepārkāpšanu, vai kopējo sniegumu, kā arī jebkādas garantijas par to, ka Datubāze vai Interneta vietne nesatur kļūdas, vīrusus un ir drošas, neatkarīgi no tā, vai šādas garantijas izriet no jebkādiem likumiem, komerciāliem procesiem, pieņemtajām normām vai citām lietām. Līdz ar to CVO nav nekāda pienākuma kompensēt tiešu vai netiešu kaitējumu, ko izraisa Datubāzes vai Interneta vietnes sniegums vai snieguma trūkums, ja vien to neizraisa rupja nevērība vai rīcība ar nodomu. Jebkādas garantijas un citi līdzīgi nosacījumi attiecībā uz minētajām vai līdzīgām lietām tiek izslēgtas tādā apjomā, kādā pieļauj likums.

3.3. Jūs uzņematies atbildību par kaitējumu, tostarp tiešu un netiešu kaitējumu, kas nodarīts CVO šo Nosacījumu pārkāpšanas rezultātā.

3.4. CVO neuzņemas nekādu atbildību par Interneta vietnes vai Datubāzē ievadīto datu precizitāti vai saturu, vai par jebkādu kaitējumu, kas jums nodarīts Datubāzē ietverto datu lietošanas rezultātā, vai jebkādas informācijas, kas apstrādāta, izmantojot Interneta vietni, lietošanas rezultātā. CVO neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, tostarp tiešu un netiešu kaitējumu, ko izraisa CVO pieļauta nevērība.


4. BEIGU NOSACĪJUMI


4.1. CVO ir tiesības vienpusēji grozīt šos Nosacījumus, publicējot jaunos Nosacījumus interneta vietnē www.cv.lv vismaz 5 (piecas) dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā.

4.2. Ja Nosacījumos noteikts, ka CVO ir jāiesniedz paziņojums e-pastā, jums attiecīgais paziņojums jānosūta uz adresi info@cv.lv.

4.3. Ja Nosacījumos noteikts, ka CVO ir jāiesniedz paziņojums pa tālruni, jums šāds paziņojums jāsniedz, izmantojot tālruņa numuru (+371) 67356110.

4.4. Jums un CVO jebkādi strīdi, kas rodas saistību izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds tiks izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem to noteiktajā kārtībā.